Aktualności

Regulamin Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców Uchwały w roku szkolnym 2018/2019 NUMER KONTA RR Plan przychodów i wydatków SRR
     

Regulamin Rady Rodziców

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 2. Karcie Nauczyciela – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); 3. Klasie – oznacza to uczniów jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 4. Komisji Rewizyjnej – oznacza to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 5. Nauczyciele – oznacza to nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 6. Prezydium – oznacza to Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 7. Przewodniczący – oznacza to Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 8. Wiceprzewodniczącym – oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 9. Skarbniku – oznacza to Skarbnika Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 10. Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 11. Radzie Klasowej – oznacza to organ wybierany przez Rodziców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie;
2
 
12. Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 13. Rodzicach – oznacza to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 14. Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 15. Społeczności Szkolnej – oznacza to Rodziców, uczniów, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 16. Statucie – oznacza to statut Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 17. Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową nr 81 w Warszawie; 18. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania Rady
§ 2
1. Rada jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją Rodziców uczniów Szkoły. 2. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu. 3. Podstawowym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz dobra uczniów i społeczności szkolnej oraz współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w  procesie nauczania, opieki i wychowania. 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) pobudzanie aktywności Społeczności Szkolnej i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz  rozwoju Szkoły; 2) zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie w formie uchwał stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły - Dyrektorowi, innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 3) formułowanie opinii w sprawach przewidywanych innymi przepisami; 4) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
3
 
5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły i ustalenie zasad ich wydatkowania.
§ 3
1. Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy oraz jej akty wykonawcze. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą; 2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki; 3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników; 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 5) określanie w porozumieniu z Dyrektorem wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły jak również sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju; 6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Nauczycieli Szkoły; 7)  udział przedstawiciela Rady w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora; 8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian; 10) powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady; 11) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie; 12)   występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły; 13) porozumiewanie  się z Radami Rodziców innych szkół i placówek w szczególności lokalnych, ustalając zasady i zakres współpracy; 14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.
 
 
Rozdział III
4
 
Zasady wyboru i pracy Rady
§ 4
1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Klasowych. 2. Wybory do Rad Klasowych  i Rady odbywają się w sposób tajny i demokratyczny. 3. Wybory do Rad Klasowych i Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców  każdej Klasy na początku roku szkolnego, nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 4. W wyborach do Rad Klasowych i Rady jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic. 5. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. 6. Każda klasa reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela. 7. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi Rodzic, wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. 8. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów powołuje  się Komisję Skrutacyjną.  9. W celu  przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które następnie wydaje uczestnikom zebrania oraz dokonuje komisyjnego przeliczenia głosów.  10. Kandydatów do Rady za ich zgodą zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. 11. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 12. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie zebrania Rady, na wniosek ¼ liczby Rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Rodziców klasy uprawnionych do głosowania. 13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym powyżej.
 
§ 5
1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Prezydium poprzedniej kadencji. 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków: 1) Prezydium składające się z 4-6 osób;
5
 
2) Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady; 3) Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady; 4) Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 osób, które nie mogą wchodzić w skład innych organów Rady. 4. Odwołanie Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 3 członków Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie określonym powyżej. 6. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 7. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady elektronicznie i poprzez ogłoszenie na tablicy Rady co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 9. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 10. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 6 - 9, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Klasowej. 11. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium. 12. Projekt uchwały może zgłosić każdy członek Rady. 13. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 14. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady w zebraniu może brać udział  w zastępstwie inny przedstawiciel klasy z prawem głosu. W takim przypadku członek Rady udziela w tym zakresie jednorazowego pełnomocnictwa. 15. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział zaproszone przez Prezydium osoby.
6
 
16. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady może brać udział każdy Rodzic.
 
§ 6
1. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna i Zespoły Zadaniowe dokumentują każdorazowo swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu. 2. Protokół z zebrania Rady  podpisuje Przewodniczący. 3. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących. 4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 5. Uchwały Prezydium podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 6. Rada raz w roku na koniec kadencji przygotowuje pisemne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je ogółowi Rodziców wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli działalności Rady.
 
Rozdział IV
Kolegialne organy wewnętrzne Rady
Prezydium Rady
§ 7
 
1. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Szkoły i na zewnątrz. 2. Do zadań Prezydium należy: 1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami; 2) realizacji preliminarza Rady; 3) zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady; 4) nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych Rady.
7
 
3. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 4. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności: 1) opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie; 2) dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium; 3)  przekazywanie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 5. Zadaniem Sekretarza Rady jest: 1)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją; 2) organizowanie  prac i zebrań Prezydium; 3) nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz jej przechowywanie. 6. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach.
Komisja Rewizyjna
§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób i podmiotów współpracujących z Radą. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z preliminarzem oraz podjętymi uchwałami i obowiązującymi przepisami prawa; 2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 3) wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę; 4) przedstawienie Radzie w formie protokołu informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Prezydium oraz osób wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
8
 
spraw. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. 4. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§ 9
1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).  2. Źródłem funduszy Rady są: 1) dobrowolne, zadeklarowane roczne składki Rodziców 2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych; 3)  dotacje budżetowe; 4) wpływy z innych źródeł.  3. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym. 4. Dokumenty bankowe podpisują każdorazowo Przewodniczący i Skarbnik zgodnie ze wzorami podpisów przekazanymi do banku. 5. Fundusze Rady mogą być wydatkowane zgodnie z preliminarzem lub podjętymi uchwałami Rady na wspieranie celów statutowych Szkoły. 6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 1) Dyrektor; 2) Nauczyciele; 3) Rady Klasowe; 4) Samorząd Uczniowski. 7. Wszelkie zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium. 8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami  finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik, w wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
9
 
9. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz uchwalany do dnia 31 października każdego roku. Wszelkie zmiany preliminarza wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady. 10. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.  11. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 12. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 13. Decyzje w sprawie wydatków do kwoty 500,00 zł może podejmować wspólnie Przewodniczący oraz Skarbnik, do kwoty 1000,00 zł  - Prezydium Rady, powyżej - Rada w drodze uchwały. 14. W szczególnych wypadkach Przewodniczący lub odpowiednio członek  Prezydium   może dokonać wydatku przekazując do wszystkich członków Rady informację o dokonanych wydatkach w terminie 3 dni od podjęcia decyzji. 15. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych. 16. Szczegółowe informacje związane z  obiegiem dokumentów i sporządzaniem rozliczeń finansowych Rady i jej funduszy zawarte są w instrukcjach rozliczeń (załącznik nr 1 i 2).
 
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 10
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisamiPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 2. Karcie Nauczyciela – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); 3. Klasie – oznacza to uczniów jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 4. Komisji Rewizyjnej – oznacza to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 5. Nauczyciele – oznacza to nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 6. Prezydium – oznacza to Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 7. Przewodniczący – oznacza to Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 8. Wiceprzewodniczącym – oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 9. Skarbniku – oznacza to Skarbnika Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 10. Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 11. Radzie Klasowej – oznacza to organ wybierany przez Rodziców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie;
2
 
12. Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 13. Rodzicach – oznacza to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 14. Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 15. Społeczności Szkolnej – oznacza to Rodziców, uczniów, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 16. Statucie – oznacza to statut Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 17. Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową nr 81 w Warszawie; 18. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania Rady
§ 2
1. Rada jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją Rodziców uczniów Szkoły. 2. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu. 3. Podstawowym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz dobra uczniów i społeczności szkolnej oraz współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w  procesie nauczania, opieki i wychowania. 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) pobudzanie aktywności Społeczności Szkolnej i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz  rozwoju Szkoły; 2) zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie w formie uchwał stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły - Dyrektorowi, innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 3) formułowanie opinii w sprawach przewidywanych innymi przepisami; 4) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
3
 
5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły i ustalenie zasad ich wydatkowania.
§ 3
1. Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy oraz jej akty wykonawcze. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą; 2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki; 3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników; 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 5) określanie w porozumieniu z Dyrektorem wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły jak również sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju; 6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Nauczycieli Szkoły; 7)  udział przedstawiciela Rady w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora; 8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian; 10) powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady; 11) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie; 12)   występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły; 13) porozumiewanie  się z Radami Rodziców innych szkół i placówek w szczególności lokalnych, ustalając zasady i zakres współpracy; 14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.
 
 
Rozdział III
4
 
Zasady wyboru i pracy Rady
§ 4
1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Klasowych. 2. Wybory do Rad Klasowych  i Rady odbywają się w sposób tajny i demokratyczny. 3. Wybory do Rad Klasowych i Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców  każdej Klasy na początku roku szkolnego, nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 4. W wyborach do Rad Klasowych i Rady jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic. 5. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. 6. Każda klasa reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela. 7. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi Rodzic, wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. 8. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów powołuje  się Komisję Skrutacyjną.  9. W celu  przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które następnie wydaje uczestnikom zebrania oraz dokonuje komisyjnego przeliczenia głosów.  10. Kandydatów do Rady za ich zgodą zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. 11. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 12. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie zebrania Rady, na wniosek ¼ liczby Rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Rodziców klasy uprawnionych do głosowania. 13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym powyżej.
 
§ 5
1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Prezydium poprzedniej kadencji. 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków: 1) Prezydium składające się z 4-6 osób;
5
 
2) Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady; 3) Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady; 4) Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 osób, które nie mogą wchodzić w skład innych organów Rady. 4. Odwołanie Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 3 członków Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie określonym powyżej. 6. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 7. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady elektronicznie i poprzez ogłoszenie na tablicy Rady co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 9. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 10. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 6 - 9, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Klasowej. 11. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium. 12. Projekt uchwały może zgłosić każdy członek Rady. 13. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 14. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady w zebraniu może brać udział  w zastępstwie inny przedstawiciel klasy z prawem głosu. W takim przypadku członek Rady udziela w tym zakresie jednorazowego pełnomocnictwa. 15. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział zaproszone przez Prezydium osoby.
6
 
16. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady może brać udział każdy Rodzic.
 
§ 6
1. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna i Zespoły Zadaniowe dokumentują każdorazowo swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu. 2. Protokół z zebrania Rady  podpisuje Przewodniczący. 3. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących. 4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 5. Uchwały Prezydium podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 6. Rada raz w roku na koniec kadencji przygotowuje pisemne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je ogółowi Rodziców wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli działalności Rady.
 
Rozdział IV
Kolegialne organy wewnętrzne Rady
Prezydium Rady
§ 7
 
1. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Szkoły i na zewnątrz. 2. Do zadań Prezydium należy: 1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami; 2) realizacji preliminarza Rady; 3) zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady; 4) nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych Rady.
7
 
3. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 4. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności: 1) opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie; 2) dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium; 3)  przekazywanie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 5. Zadaniem Sekretarza Rady jest: 1)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją; 2) organizowanie  prac i zebrań Prezydium; 3) nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz jej przechowywanie. 6. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach.
Komisja Rewizyjna
§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób i podmiotów współpracujących z Radą. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z preliminarzem oraz podjętymi uchwałami i obowiązującymi przepisami prawa; 2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 3) wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę; 4) przedstawienie Radzie w formie protokołu informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Prezydium oraz osób wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
8
 
spraw. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. 4. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§ 9
1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).  2. Źródłem funduszy Rady są: 1) dobrowolne, zadeklarowane roczne składki Rodziców 2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych; 3)  dotacje budżetowe; 4) wpływy z innych źródeł.  3. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym. 4. Dokumenty bankowe podpisują każdorazowo Przewodniczący i Skarbnik zgodnie ze wzorami podpisów przekazanymi do banku. 5. Fundusze Rady mogą być wydatkowane zgodnie z preliminarzem lub podjętymi uchwałami Rady na wspieranie celów statutowych Szkoły. 6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 1) Dyrektor; 2) Nauczyciele; 3) Rady Klasowe; 4) Samorząd Uczniowski. 7. Wszelkie zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium. 8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami  finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik, w wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
9
 
9. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz uchwalany do dnia 31 października każdego roku. Wszelkie zmiany preliminarza wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady. 10. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.  11. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 12. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 13. Decyzje w sprawie wydatków do kwoty 500,00 zł może podejmować wspólnie Przewodniczący oraz Skarbnik, do kwoty 1000,00 zł  - Prezydium Rady, powyżej - Rada w drodze uchwały. 14. W szczególnych wypadkach Przewodniczący lub odpowiednio członek  Prezydium   może dokonać wydatku przekazując do wszystkich członków Rady informację o dokonanych wydatkach w terminie 3 dni od podjęcia decyzji. 15. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych. 16. Szczegółowe informacje związane z  obiegiem dokumentów i sporządzaniem rozliczeń finansowych Rady i jej funduszy zawarte są w instrukcjach rozliczeń (załącznik nr 1 i 2).
 
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 10
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisamiPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 2. Karcie Nauczyciela – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); 3. Klasie – oznacza to uczniów jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 4. Komisji Rewizyjnej – oznacza to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 5. Nauczyciele – oznacza to nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 6. Prezydium – oznacza to Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 7. Przewodniczący – oznacza to Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 8. Wiceprzewodniczącym – oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 9. Skarbniku – oznacza to Skarbnika Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 10. Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 11. Radzie Klasowej – oznacza to organ wybierany przez Rodziców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie;
2
 
12. Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 13. Rodzicach – oznacza to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 14. Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 15. Społeczności Szkolnej – oznacza to Rodziców, uczniów, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 16. Statucie – oznacza to statut Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 17. Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową nr 81 w Warszawie; 18. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania Rady
§ 2
1. Rada jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją Rodziców uczniów Szkoły. 2. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu. 3. Podstawowym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz dobra uczniów i społeczności szkolnej oraz współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w  procesie nauczania, opieki i wychowania. 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) pobudzanie aktywności Społeczności Szkolnej i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz  rozwoju Szkoły; 2) zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie w formie uchwał stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły - Dyrektorowi, innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 3) formułowanie opinii w sprawach przewidywanych innymi przepisami; 4) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
3
 
5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły i ustalenie zasad ich wydatkowania.
§ 3
1. Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy oraz jej akty wykonawcze. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą; 2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki; 3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników; 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 5) określanie w porozumieniu z Dyrektorem wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły jak również sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju; 6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Nauczycieli Szkoły; 7)  udział przedstawiciela Rady w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora; 8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian; 10) powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady; 11) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie; 12)   występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły; 13) porozumiewanie  się z Radami Rodziców innych szkół i placówek w szczególności lokalnych, ustalając zasady i zakres współpracy; 14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.
 
 
Rozdział III
4
 
Zasady wyboru i pracy Rady
§ 4
1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Klasowych. 2. Wybory do Rad Klasowych  i Rady odbywają się w sposób tajny i demokratyczny. 3. Wybory do Rad Klasowych i Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców  każdej Klasy na początku roku szkolnego, nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 4. W wyborach do Rad Klasowych i Rady jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic. 5. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. 6. Każda klasa reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela. 7. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi Rodzic, wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. 8. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów powołuje  się Komisję Skrutacyjną.  9. W celu  przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które następnie wydaje uczestnikom zebrania oraz dokonuje komisyjnego przeliczenia głosów.  10. Kandydatów do Rady za ich zgodą zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. 11. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 12. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie zebrania Rady, na wniosek ¼ liczby Rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Rodziców klasy uprawnionych do głosowania. 13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym powyżej.
 
§ 5
1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Prezydium poprzedniej kadencji. 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków: 1) Prezydium składające się z 4-6 osób;
5
 
2) Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady; 3) Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady; 4) Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 osób, które nie mogą wchodzić w skład innych organów Rady. 4. Odwołanie Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 3 członków Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie określonym powyżej. 6. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 7. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady elektronicznie i poprzez ogłoszenie na tablicy Rady co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 9. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 10. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 6 - 9, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Klasowej. 11. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium. 12. Projekt uchwały może zgłosić każdy członek Rady. 13. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 14. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady w zebraniu może brać udział  w zastępstwie inny przedstawiciel klasy z prawem głosu. W takim przypadku członek Rady udziela w tym zakresie jednorazowego pełnomocnictwa. 15. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział zaproszone przez Prezydium osoby.
6
 
16. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady może brać udział każdy Rodzic.
 
§ 6
1. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna i Zespoły Zadaniowe dokumentują każdorazowo swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu. 2. Protokół z zebrania Rady  podpisuje Przewodniczący. 3. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących. 4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 5. Uchwały Prezydium podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 6. Rada raz w roku na koniec kadencji przygotowuje pisemne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je ogółowi Rodziców wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli działalności Rady.
 
Rozdział IV
Kolegialne organy wewnętrzne Rady
Prezydium Rady
§ 7
 
1. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Szkoły i na zewnątrz. 2. Do zadań Prezydium należy: 1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami; 2) realizacji preliminarza Rady; 3) zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady; 4) nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych Rady.
7
 
3. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 4. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności: 1) opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie; 2) dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium; 3)  przekazywanie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 5. Zadaniem Sekretarza Rady jest: 1)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją; 2) organizowanie  prac i zebrań Prezydium; 3) nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz jej przechowywanie. 6. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach.
Komisja Rewizyjna
§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób i podmiotów współpracujących z Radą. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z preliminarzem oraz podjętymi uchwałami i obowiązującymi przepisami prawa; 2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 3) wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę; 4) przedstawienie Radzie w formie protokołu informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Prezydium oraz osób wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
8
 
spraw. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. 4. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§ 9
1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).  2. Źródłem funduszy Rady są: 1) dobrowolne, zadeklarowane roczne składki Rodziców 2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych; 3)  dotacje budżetowe; 4) wpływy z innych źródeł.  3. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym. 4. Dokumenty bankowe podpisują każdorazowo Przewodniczący i Skarbnik zgodnie ze wzorami podpisów przekazanymi do banku. 5. Fundusze Rady mogą być wydatkowane zgodnie z preliminarzem lub podjętymi uchwałami Rady na wspieranie celów statutowych Szkoły. 6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 1) Dyrektor; 2) Nauczyciele; 3) Rady Klasowe; 4) Samorząd Uczniowski. 7. Wszelkie zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium. 8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami  finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik, w wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
9
 
9. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz uchwalany do dnia 31 października każdego roku. Wszelkie zmiany preliminarza wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady. 10. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.  11. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 12. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 13. Decyzje w sprawie wydatków do kwoty 500,00 zł może podejmować wspólnie Przewodniczący oraz Skarbnik, do kwoty 1000,00 zł  - Prezydium Rady, powyżej - Rada w drodze uchwały. 14. W szczególnych wypadkach Przewodniczący lub odpowiednio członek  Prezydium   może dokonać wydatku przekazując do wszystkich członków Rady informację o dokonanych wydatkach w terminie 3 dni od podjęcia decyzji. 15. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych. 16. Szczegółowe informacje związane z  obiegiem dokumentów i sporządzaniem rozliczeń finansowych Rady i jej funduszy zawarte są w instrukcjach rozliczeń (załącznik nr 1 i 2).
 
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 10
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisamiPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 2. Karcie Nauczyciela – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); 3. Klasie – oznacza to uczniów jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 4. Komisji Rewizyjnej – oznacza to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 5. Nauczyciele – oznacza to nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 81w Warszawie; 6. Prezydium – oznacza to Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 7. Przewodniczący – oznacza to Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 8. Wiceprzewodniczącym – oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 9. Skarbniku – oznacza to Skarbnika Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 10. Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 11. Radzie Klasowej – oznacza to organ wybierany przez Rodziców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie;
2
 
12. Radzie Pedagogicznej – oznacza to Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 13. Rodzicach – oznacza to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 14. Samorządzie Uczniowskim – oznacza to Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 15. Społeczności Szkolnej – oznacza to Rodziców, uczniów, Dyrektora oraz Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 16. Statucie – oznacza to statut Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie; 17. Szkole – oznacza to Szkołę Podstawową nr 81 w Warszawie; 18. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania Rady
§ 2
1. Rada jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją Rodziców uczniów Szkoły. 2. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego Regulaminu. 3. Podstawowym celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz dobra uczniów i społeczności szkolnej oraz współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Rodzicami w  procesie nauczania, opieki i wychowania. 4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) pobudzanie aktywności Społeczności Szkolnej i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz  rozwoju Szkoły; 2) zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie w formie uchwał stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły - Dyrektorowi, innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; 3) formułowanie opinii w sprawach przewidywanych innymi przepisami; 4) współpracę z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
3
 
5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły i ustalenie zasad ich wydatkowania.
§ 3
1. Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy oraz jej akty wykonawcze. 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą; 2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki; 3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników; 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 5) określanie w porozumieniu z Dyrektorem wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły jak również sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju; 6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Nauczycieli Szkoły; 7)  udział przedstawiciela Rady w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora; 8) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian; 10) powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady; 11) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie; 12)   występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły; 13) porozumiewanie  się z Radami Rodziców innych szkół i placówek w szczególności lokalnych, ustalając zasady i zakres współpracy; 14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.
 
 
Rozdział III
4
 
Zasady wyboru i pracy Rady
§ 4
1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Klasowych. 2. Wybory do Rad Klasowych  i Rady odbywają się w sposób tajny i demokratyczny. 3. Wybory do Rad Klasowych i Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców  każdej Klasy na początku roku szkolnego, nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 4. W wyborach do Rad Klasowych i Rady jednego ucznia reprezentuje jeden Rodzic. 5. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika. 6. Każda klasa reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela. 7. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi Rodzic, wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. 8. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów powołuje  się Komisję Skrutacyjną.  9. W celu  przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, które następnie wydaje uczestnikom zebrania oraz dokonuje komisyjnego przeliczenia głosów.  10. Kandydatów do Rady za ich zgodą zgłaszają Rodzice uczestniczący w zebraniu. 11. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 12. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie zebrania Rady, na wniosek ¼ liczby Rodziców klasy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Rodziców klasy uprawnionych do głosowania. 13. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym powyżej.
 
§ 5
1. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 2. Pierwsze zebranie Rady prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny Członek Prezydium poprzedniej kadencji. 3. Rada, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym wybiera zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków: 1) Prezydium składające się z 4-6 osób;
5
 
2) Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, głosami wszystkich obecnych członków Rady; 3) Prezydium konstytuuje się wybierając spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady; 4) Komisję Rewizyjną składającą się z 2-3 osób, które nie mogą wchodzić w skład innych organów Rady. 4. Odwołanie Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 3 członków Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego albo innego Członka Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru na zwolnione miejsce w trybie określonym powyżej. 6. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do dnia 30 września każdego roku. 7. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ członków Rady, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 8. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady elektronicznie i poprzez ogłoszenie na tablicy Rady co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania. 9. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 10. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 6 - 9, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium i Rady Klasowej. 11. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium. 12. Projekt uchwały może zgłosić każdy członek Rady. 13. Uchwały Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 14. W szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady w zebraniu może brać udział  w zastępstwie inny przedstawiciel klasy z prawem głosu. W takim przypadku członek Rady udziela w tym zakresie jednorazowego pełnomocnictwa. 15. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział zaproszone przez Prezydium osoby.
6
 
16. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady może brać udział każdy Rodzic.
 
§ 6
1. Członkowie wszystkich organów Rady wykonują swoją pracę społecznie. Rada, Prezydium, Komisja Rewizyjna i Zespoły Zadaniowe dokumentują każdorazowo swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu. 2. Protokół z zebrania Rady  podpisuje Przewodniczący. 3. Protokół z obrad Prezydium i innych organów Rady winien być opatrzony podpisami wszystkich osób w nich uczestniczących. 4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 5. Uchwały Prezydium podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 6. Rada raz w roku na koniec kadencji przygotowuje pisemne sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je ogółowi Rodziców wraz z informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli działalności Rady.
 
Rozdział IV
Kolegialne organy wewnętrzne Rady
Prezydium Rady
§ 7
 
1. Prezydium  reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Szkoły i na zewnątrz. 2. Do zadań Prezydium należy: 1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami; 2) realizacji preliminarza Rady; 3) zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady; 4) nadzór nad pracami Zespołów Zadaniowych Rady.
7
 
3. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 4. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności: 1) opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie; 2) dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Prezydium; 3)  przekazywanie opinii i postulatów Rady Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 5. Zadaniem Sekretarza Rady jest: 1)  opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie jego realizacją; 2) organizowanie  prac i zebrań Prezydium; 3) nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań oraz jej przechowywanie. 6. Zadaniem Skarbnika Rady jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w  szczególności wypełniania obowiązków określonych w przepisach.
Komisja Rewizyjna
§ 8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób i podmiotów współpracujących z Radą. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z preliminarzem oraz podjętymi uchwałami i obowiązującymi przepisami prawa; 2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 3) wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę; 4) przedstawienie Radzie w formie protokołu informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Prezydium oraz osób wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
8
 
spraw. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. 4. Prezydium oraz osoby wykonujące usługi na rzecz Rady obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§ 9
1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).  2. Źródłem funduszy Rady są: 1) dobrowolne, zadeklarowane roczne składki Rodziców 2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych; 3)  dotacje budżetowe; 4) wpływy z innych źródeł.  3. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym. 4. Dokumenty bankowe podpisują każdorazowo Przewodniczący i Skarbnik zgodnie ze wzorami podpisów przekazanymi do banku. 5. Fundusze Rady mogą być wydatkowane zgodnie z preliminarzem lub podjętymi uchwałami Rady na wspieranie celów statutowych Szkoły. 6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 1) Dyrektor; 2) Nauczyciele; 3) Rady Klasowe; 4) Samorząd Uczniowski. 7. Wszelkie zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium. 8. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami  finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: Przewodniczący i Skarbnik, w wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis może być złożony przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
9
 
9. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz uchwalany do dnia 31 października każdego roku. Wszelkie zmiany preliminarza wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady. 10. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane.  11. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 12. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 13. Decyzje w sprawie wydatków do kwoty 500,00 zł może podejmować wspólnie Przewodniczący oraz Skarbnik, do kwoty 1000,00 zł  - Prezydium Rady, powyżej - Rada w drodze uchwały. 14. W szczególnych wypadkach Przewodniczący lub odpowiednio członek  Prezydium   może dokonać wydatku przekazując do wszystkich członków Rady informację o dokonanych wydatkach w terminie 3 dni od podjęcia decyzji. 15. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych. 16. Szczegółowe informacje związane z  obiegiem dokumentów i sporządzaniem rozliczeń finansowych Rady i jej funduszy zawarte są w instrukcjach rozliczeń (załącznik nr 1 i 2).
 
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 10
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

 


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć