Aktualności

Świetlica Rodzaje zajęć Organizacja pracy świetlicy Regulamin jadalni Karta przyjęcia dziecka

Świetlica

Karta przyjęcia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81

 

1. Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………        …………. 

                                                                                   imię i nazwisko                                                klasa

    do świetlicy od dnia ……………………………………... .

2. Data urodzenia dziecka …………………………………. .

3.Adres zamieszkania  …………………………………………………………………. …….

.……………………………………… tel. domowy………………………………………

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) oraz telefony kontaktowe

matka……………………………………………………..…… telefon…….…………………

ojciec……………………………………………………..…… telefon…….…………………

inne osoby………………………………………………..…… telefon…….…………………

5.  Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, które mogą okazać się ważne podczas     pobytu dziecka w świetlicy …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

6.  Zobowiązuję się do aktualizacji wszelkich danych dotyczących dziecka ( telefony kontaktowe, miejsce zamieszkania, itp. )

7.Przyjmuję do wiadomości, że świetlica pracuje w godz. 700  -  1730 w dniach pracy szkoły i w związku z tym dziecko powinno być odebrane najpóźniej do godz. 1730.

……………………..                                          ……………………………………………

                data                                                                                                            podpis rodziców(opiekunów )

 

REGULAMIN  ŚWIETLICY

 

1.       Świetlica szkolna czynna jest od 700 do 1730 w każdym dniu zajęć szkolnych.

2.       Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie” Kart zgłoszeń” składanych przez rodziców. 

3.       Po zakończonych lekcjach dzieci samodzielnie zgłaszają się do świetlicy (z wyjątkiem okresu adaptacyjnego dla klas I w pierwszych tygodniach września, kiedy to wychowawca doprowadza dzieci do świetlicy).

4.       Ze względu na bezpieczeństwo dzieci – rodzice informują na piśmie o wszystkich zajęciach dodatkowych na terenie szkoły w czasie pobytu dziecka w świetlicy. Wiąże się to również z możliwością przypominania dziecku o w/w zajęciach przez nauczyciela świetlicy.

5.       W trosce o dobro dziecka -   zobowiązujemy rodziców do informowania nauczycieli w świetlicy o kłopotach zdrowotnych i wychowawczych dzieci.

6.       Dzieci przebywające w świetlicy należy odbierać przez wideofon znajdujący się w szatni przy drzwiach wejściowych.

7.       Samodzielne powroty dzieci do domu lub odbiór dziecka ze świetlicy przez rodzeństwo czy osoby trzecie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców. Bez takiego upoważnienia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy (załącznik do karty zgłoszenia).

       NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPUSZCZENIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY NA PODSTAWIE ROZMOWY

       TELEFONICZNEJ.            

8.       Na ocenę opisową z zachowania w szkole składa się również zachowanie dziecka w świetlicy.

9.       Przypominamy, że za szkody celowo wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

10.    Wszelkie bieżące informacje o pobycie dziecka w świetlicy są udzielane przez wychowawców świetlicy w godzinach ich pracy. W sprawach interwencyjnych proszę zgłaszać się do kierownika świetlicy w godzinach jego dyżurów – grafiki znajdują się na tablicy ogłoszeń w szatni.

11.    Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko cenne przedmioty (np. telefony komórkowe, gry elektroniczne, drogie zabawki ).

12.    W przypadku wielokrotnego nieprzestrzegania Regulaminu świetlicy nastąpią działania interwencyjne prowadzone przez kierownika świetlicy, aż do skreślenia dziecka z listy uczestników świetlicy włącznie.

 

ZAŁĄCZNIKI DO KARTY

1.  DEKLARACJA

Deklaruję na fundusz świetlicy Rady Rodziców w roku szkolnym ...................... składkę miesięczną w wysokości …………………...... . Wpłacone pieniądze pozwolą lepiej wyposażyć salę świetlicową w gry, zabawki, materiały dydaktyczne, wodę i sok do przygotowania picia

w czasie przebywania dziecka­ w świetlicy.

……………………….                                     ……………………………………………….

            data                                                                                        podpis rodziców(opiekunów)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, aby moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy odrabiało lekcje.

* niepotrzebne skreślić

                                                          

                                                                          …..………………………………………….

                                                                                                              podpis rodziców (opiekunów )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. OŚWIADCZENIE

Zezwalam na samodzielne powroty do domu mojego dziecka w dniach ……………….……..…

 …………………………………………….……  o godz. …………………………………………

i biorę za to pełną odpowiedzialność.

 

                                                                   ……………………………………………. 

podpis rodziców (opiekunów)                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.UPOWAŻNIENIE

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy następujące pełnoletnie osoby :

 

* ………………………………………….......         

 

* ……………………………………………...           

 

* ………………………………………………           

 

 

* ……………………………………………….          

                 imię i nazwisko                                              

 

i biorę za to całkowitą odpowiedzialność.

 

W celu wypełnienie obowiązku informacyjnego (art. 14 ust.1, 2, 3 lit. a RODO) przez Administratora, wobec osób, których dane pozyskał od nas (wymienionych w pkt 4), zobowiązujemy się do przekazania Im informacji odnośnie Ich praw -  Zał. Nr 1

…………………………………………….                                                                        ………………………………………

(data, podpis matki/opiekuna prawnego*)                                                                                                                               (data, podpis ojca/opiekuna prawnego*)

 

Zał. Nr 1 - Klauzula informacyjna dla osób odbierających dziecko ze świetlicy

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2, 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 81. im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie, ul. Puszczyka 6, 02-785 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora;
 2. Administrator wyznaczył do kontaktu Inspektora ochrony danych, adres e-mail: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl  i w zastępstwie: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyłącznie w celu:
 • możliwości identyfikacji osoby, która została uprawniona do odbioru dziecka z placówki/świetlicy*;
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od osób, które upoważniły Panią/Pana do odbioru dziecka ze świetlicy;
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości identyfikacji osoby, która odbiera dziecko ze świetlicy, co skutkować będzie odmową wydania dziecka;
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np.: organy wymiaru sprawiedliwości);
 4. Pani/Pana dane osobowe (Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości*) będą przechowywane przez czas trwania roku szkolnego lub do ukończenia, zakończenia nauki przez ucznia, a po tym okresie zostaną na trwale zniszczone;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 6.  Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

                                                                                                                                         …………………………………………………………..

                                                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka)

 

 

                                                

                                                                                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć