Aktualności

Świetlica Rodzaje zajęć Organizacja pracy świetlicy Regulamin jadalni Karta przyjęcia dziecka

Świetlica

Organizacja pracy świetlicy

 

 

Organizacja pracy świetlicy

 • przygotowanie sal świetlicowych do prowadzenia zajęć opiekuńczych , wychowawczych i dydaktycznych (opiekun: kierownik, wychowawcy),
 • uzupełnienie wyposażenia świetlicy w brakujący sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz systematyczne ich uzupełnianie przez cały rok szkolny (opiekun: kierownik),
 • opracowanie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych (opiekun: kierownik),
 • opracowanie rocznego planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych z rozbiciem na poszczególne miesiące (opiekun: kierownik),
 • przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej oraz podział na grupy (opiekun: kierownik),
 • zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy (opiekun: wychowawcy),
 • zebranie informacyjne z rodzicami, dyżury w czasie zebrań szkolnych i dni otwartych (opiekun: kierownik).

FUNKCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE


 


 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom:
  • bezpieczna droga do szkoły, zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego (opiekun: wychowawcy),
  • wyrabianie u dzieci nawyków bezpiecznej zabawy w sali i na boisku szkolnym (opiekun: wychowawcy),
  • wdrażanie do przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w stołówce. wdrażanie do przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w stołówce (opiekun: wychowawcy).
 • Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie:
  • wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy (opiekun: wychowawcy),
  • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania oraz kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy integrującej grupę (opiekun: wychowawcy),
  • włączanie dzieci do różnych prac porządkowych w świetlicy i wokół szkoły (opiekun: wychowawcy).
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, troski o kulturę osobistą i higienę:
  • przypominanie o stosowanie form grzecznościowych w kontaktach wzajemnych (opiekun: wychowawcy),
  • kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się oraz kultury spożywania posiłków , kulturalnego zachowania się przy stole (opiekun: wychowawcy),
  • wdrażanie do umiejętnego stosowania zajęć relaksacyjnych i wyciszających przed i po powrocie z zajęć lekcyjnych (opiekun: wychowawcy),
  • rozmowy z pielęgniarką szkolną na tematy związane z higieną ubioru, przyrządzania i spożywania posiłków (opiekun: wychowawcy),
  • wdrażanie do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć świetlicowych (opiekun: wychowawcy).
 • Kształtowanie postaw prospołecznych:
  • rozwijanie samorządności uczniów (opiekun: wychowawcy),
  • wspólne zorganizowanie loterii fantowej na rzecz dzieci potrzebujących (opiekun: wychowawcy),
  • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami (opiekun: wychowawcy),
  • ponoszenie odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań (opiekun: wychowawcy),
  • otoczenie opieką pierwszoklasistów (opiekun: wychowawcy).
 • Kształtowanie postaw proekologicznych:
  • opieka nad roślinami i zwierzętami świetlicowymi (opiekun: wychowawcy),
  • dbałość o porządek w najbliższym otoczeniu (opiekun: wychowawcy),
  • zbiórka makulatury (opiekun: wychowawcy),
  • inscenizacja tekstu o charakterze ekologicznym (opiekun: wychowawcy).
 • Praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo:
  • otoczenie szczególną troską i opieką dzieci mające kłopoty z integrowaniem się z kolegami w świetlicy (opiekun: wychowawcy),
  • rozmowy i współpraca z rodzicami, z wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym i reedukatorem (opiekun: wychowawcy).
 • Troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci:
  • organizowanie zajęć sportowych, ćwiczeń ruchowych, gier i zabaw zwiększających sprawność fizyczną (opiekun: wychowawcy),
  • zorganizowanie olimpiady świetlicowej (opiekun: wychowawcy).

 

 

 

 

FUNKCJE DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie umiejętności manualnych oraz wyobraźni plastycznej:
  • zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi (opiekun: wychowawcy),
  • przygotowanie dekoracji i wystaw okolicznościowych (opiekun: wychowawcy),
  • ilustracja tekstów bajek, opowiadań, wierszy (opiekun: wychowawcy).
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych:
  • czytanie prasy dziecięcej, bajek, baśni, opowiadań, wierszy (opiekun: wychowawcy),
  • zapamiętywanie fragmentów tekstu, programy artystyczne, inscenizacja tekstów (opiekun: wychowawcy).
 • Rozwijanie i wzbogacanie posiadanych wiadomości:
  • czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne (opiekun: wychowawcy).
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z różnymi porami roku (opiekun: wychowawcy),
  • organizowanie konkursów związanych z obserwacją przyrodniczą (opiekun: wychowawcy).
 • Utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci podczas procesu dydaktycznego:
  • rozwijanie logicznego myślenia, zagadki, konkursy, rebusy (opiekun: wychowawcy),
  • współpraca z biblioteką szkolną (opiekun: wychowawcy),
  • pomoc dzieciom z trudnościami w nauce (opiekun: wychowawcy).
 • Kształtowanie postaw proeuropejskich:
  • konkursy i zagadki poszerzające wiadomości o miejscu Polski w Europie, o krajach należących do Unii Europejskiej (opiekun: wychowawcy),
  • prezentacja różnych krajów europejskich (opiekun: wychowawcy),
  • wyzwalanie tolerancji akceptacji poprzez poznawanie różnych kultur (opiekun: wychowawcy).                                                                                                                                            

                                                                                          


GG                                                                                                


*  

  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć