Aktualności

Zamówienia publiczne zamówienie - dostawa energii cieplnej zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

       

    Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące:  prac remontowo budowlanych na terenie i w budynku Szkoły  Podstawowej nr 81 w Warszawie

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

                                        :

 

I.                   Remont łazienki chłopców na piętrze :

 

-wymiana drzwi od toalet o wymiarach 70 x 200   szt. 5

-wymiana drzwi wejściowych z futryną 80 x 200   szt1

-wymiana muszli klozetowych typu kompakt wraz z deskami  komplety 4

-wymiana umywalek wraz z syfonami  szt. 3

-wymiana lamp oświetleniowych górnych szt. 3, ścienne szt. 3 na nowe typu LED z włącznikiem ruchu

-wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2

-wymiana uszkodzonych płytek ściennych szt. 2

-wymiana spoin (fuga)  pomiędzy płytkami podłogowymi   m2  - 21,3

- wymiana spoin (fuga) na ścianach  m2  - 69,5

-malowani ścian i sufitów farbą lateksową  m2  43,0

-malowanie futryn farbami ftalowymi  szt. 5

 

II.                Remont łazienki dziewczynek na piętrze:

 

-wymiana drzwi od toalet o wymiarach 70 x 200   szt. 4

-wymiana drzwi wejściowych z futryną 80 x 200   szt1

-wymiana muszli klozetowych typu kompakt wraz z deskami  komplety- 4

-wymiana umywalek wraz z syfonami  szt. 3

-wymiana lamp oświetleniowych górnych szt. 6 na nowe typu LED z włącznikiem ruchu

 

-wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2

-wymiana uszkodzonych płytek ściennych szt. 2

-wymiana spoin (fuga)  pomiędzy płytkami podłogowymi   m2  - 17,50

- wymiana spoin (fuga)na ścianach  m2  - 152,70

-malowani ścian i sufitów farbą lateksową  m2 - 73,30

-malowanie futryn farbami ftalowymi  szt. 5

 

 

III.             Remont łazienki dziewczynek na parterze :

 

-wymiana drzwi od toalet o wymiarach 70 x 200   szt. 5

-wymiana muszli klozetowych typu kompakt wraz z deskami  komplety 4

-wymiana umywalek wraz z syfonami  szt. 3

-wymiana lamp oświetleniowych górnych szt. 3 , ściennych sz.t 3 na nowe typu LED z włącznikiem ruchu

-wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2

-wymiana uszkodzonych płytek podłogowych szt. 2

-wymiana spoin (fuga)  pomiędzy płytkami podłogowymi   m2  - 22,00

- wymiana spoin (fuga)  na ścianach  m2  - 148,00

-malowanie ścian i sufitów farbą lateksową  m2  -81,00

-malowanie futryn farbami ftalowymi  szt. 5

 

IV.             Remont łazienki chłopców na parterze w którego zakres wchodzi:

 

-wymiana drzwi od toalet o wymiarach 70 x 200   szt. 4

-wymiana muszli klozetowych typu kompakt wraz z deskami  4  komplety

-wymiana umywalek wraz z syfonami  szt. 4

-wymiana lamp oświetleniowych górnych szt. 6 na nowe typu LED z włącznikiem ruchu

-wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2

-wymiana posadzki z płytek zerwanie starych ułożenie nowych  m2  19,5

-wymiana spoin  na ścianach z glazury    m2  - 63,60

-malowani ścian i sufitów farbą lateksową  m2  39,50

-malowanie futryn farbami ftalowymi  szt. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

Termin wykonania zamówienia w siedzibie szkoły : do dnia 31.07.2018r.

 

 

 

 

 

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

 

Osoby do kontaktu: Elżbieta Muszyńska

Imię i nazwisko – tel./fax 22-643-60-26; e-mail: sp81@edu.um.warszawa.pl

 

 

OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 

 

Oferty można składać:

·         Pocztą lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie

·         przesłać skan oferty e-mailem na adres: sp81@edu.um.warszawa.pl

·         przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 022 643-60-26 w nieprzekraczalnym terminie: 15 czerwca  2018 r.

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

 

 

Zamawiający przyzna prawo wykonania prac remontowo-budowlanych  Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć