Aktualności

Zamówienia publiczne zamówienie - dostawa energii cieplnej zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

                                                               Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące:  prac remontowo budowlanych w budynku Szkoły  Podstawowej nr 81 w Warszawie

  

                                                          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.Biblioteka i czytelnia

      -     Przestawianie mebli  i zabezpieczenie podłóg okien i mebli folią

 • Rozebranie konstrukcji starych metalowych nieczynnych wentylacji        -  m b 23
 • Zamurowanie dziur w ścianach                                                                    -  szt.    4
 • Reperacja ścian gruntowanie i malowanie dwukrotne farbami akrylowymi                                                                                                      - m2  150
 • Malowanie drzwi drewnianych farbami ftalowymi dwukrotnie                   -  szt.     3
 • Korytarz przed kuchenką dla biura.
 • Wykonanie zabezpieczeń folią przed malowaniem
 • Rozebranie konstrukcji starych  metalowych wentylacji                              -  m b  7,5
 • Zamurowanie dziur w ścianach                                                                     -  szt.     4
 • Reperacje ścian gruntowanie i malowanie dwukrotnie farbami
 •  akrylowymi ścian                                                                                          - m2    36
 • Malowanie lamperii dwukrotnie farbami lateksowymi                                 - m2    29
 • Malowanie drzwi drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi                     - szt.      4 

 

2.Korytarz w części administracyjnej

                _   Wykonanie zabezpieczeń folią przed malowaniem

 • Reperacja ścian i sufitów gruntowanie i malowanie dwukrotne ścian

       i sufitów farbami akrylowymi                                                             -  m2   81

 • Malowanie lamperii dwukrotnie farbami lateksowymi                        -  m2   44
 • Malowanie drzwi drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi                -szt. 7   
 • Korytarz przed salą gimnastyczną
 • Wykonanie zabezpieczeń folią przed malowaniem
 • Reperacja podłoża gruntowanie i malowanie dwukrotnie ścian

i sufitów farbami akrylowymi                                                              -  m2  162

 • Malowanie lamperii dwukrotnie farbami lateksowymi                        -  m2   93
 • Malowanie drzwi drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi           -  szt.     5

 

 

3.Korytarz przy forum

 

      -    Wykonanie zabezpieczeń folią przed malowaniem

      -    Reperacja podłoża gruntowanie i dwukrotne malowanie

      -     ścian i sufitów farbami akrylowymi                                                       -  m2  485

      -    Malowanie lamperii dwukrotnie farbami lateksowymi                          -  m2  155

      -    Malowanie drzwi drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi             -  szt.9

 

4.Gabinet pedagoga

 

     -   Przestawienie mebli i zabezpieczenie podłóg, okien folią

      -   Reperacja podłoża gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian         -  m2  121

      -   i sufitów farbami akrylowymi

      -   Malowanie drzwi drewnianych  dwukrotnie farbami ftalowymi        -  szt.    2

 

 1. Gabinet pielęgniarki

 

      -   Przestawienie mebli i zabezpieczenie podłóg ,okien i mebli folią

       -   Reperacja podłoża gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i       -  m2  75

            sufitów farbami akrylowymi

       -  Malowanie drzwi  drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi       - szt.    1

 

 1. Sala  nr 8

 

     -  Przestawienie mebli  i zabezpieczenie podłóg ,okien i mebli folią

      -  Reperacja podłoża gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów

          farbami akrylowymi                                                                              -m2  118

      -  Malowanie lamperii dwukrotnie malowanie  farbami lateksowymi           - m2   49

      -  Malowanie drzwi drewnianych dwukrotnie farbami ftalowymi                 -  szt.    2

 

 1. Sala  nr 12

 

    -  Rozebranie konstrukcji starej metalowej wentylacji                                 -  m b  11

    -  Zamurowanie dziur w ścianach                                                                    -  szt.    2

   -  Przestawienie mebli i zabezpieczeni e podłóg, okien i mebli folią

   -  Reperacja podłoża gruntowanie  i malowanie dwukrotne ścian  

      i sufitów farbami akrylowymi                                                                          -  m2  74

   - Malowanie  lamperii dwukrotnie farbami lateksowymi                                   -  m2  35                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

    

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

Termin wykonania zamówienia w siedzibie szkoły : do dnia 26.08.2016r.

  

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

 

Osoby do kontaktu: Elżbieta Muszyńska

Imię i nazwisko – tel./fax 22-643-60-26; e-mail: sp81@edu.um.warszawa.pl

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 

 

Oferty można składać:

 • Pocztą lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie
 • przesłać skan oferty e-mailem na adres: sp81@edu.um.warszawa.pl
 • przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 022 643-60-26 w nieprzekraczalnym terminie: 01.07. 2016 r.

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

 

 

Zamawiający przyzna prawo wykonania prac remontowo-budowlanych  Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć