Aktualności

Zamówienia publiczne zamówienie - dostawa energii cieplnej zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące:  prac remontowo budowlanych na terenie i w budynku Szkoły  Podstawowej nr 81 w Warszawie

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Uzupełnienie brakujących cegieł klinkierowych ,oraz oczyszczenie starych z brudu i odpadającej zaprawy i jej uzupełnienie nową na schodach od strony  placu zabaw.

Naprawa zapadniętych kostek betonowych polegająca na rozebraniu fragmentu uzupełnieniu podsypki i ponownym położeniu. Oczyszczenie i umycie myjką ciśnieniową kostki od strony placu zabaw.

 

2.Oczyszczenie i pomalowanie balustrad farbą dwukrotnie ,raz podkładową, drugi raz nawierzchniową chlorokauczukową. Remont cokołu betonowego pod schodami polegający na zeskrobaniu i oczyszczeniu ze starej łuszczącej się farby, naprawieniu pęknięć ,oraz przetarciu całości specjalnym klejem i pomalowaniu farbą do betonu dwukrotnie.

 

3.Pomalowanie elewacji sali gimnastycznej i łącznika Szkoły specjalistyczną farbą  dwukrotnie po uprzednim naprawieniu popękanych ścian , zeskrobaniu łuszczącej farby i zamalowaniu podkładem miejsc (tzw. grafiki).Zmycie ścian wodą ze specjalnym środkiem grzybobójczym, a następnie zagruntowanie ,reperacja cokołów z płytek polegająca na wypełnieniu zaprawą miejsc brakujących płytek i pomalowaniu tych miejsc oraz  uzupełnieniu pustych spoin .

 

4.Remont drabinki na elewacji od strony parkingu polegający na dorobieniu elementów z płaskownika ,oraz przedłużenie uchwytów drabinki z profilu o odpowiednim zagięciu z dwóch stron i pomalowaniu całości dwukrotnie podkład następnie farba chlorokauczukowa.

 

5.Wykonanie izolacji termicznej daszków od wewnątrz polegające  na : przyklejeniu styropianu zamocowaniu specjalnych łat drewnianych do istniejącej konstrukcji metalowej a następnie położeniu  plastikowych paneli  na sufit.

 

Informacja uzupełniająca powyższą ofertę:

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące:  prac remontowo budowlanych na terenie i w budynku Szkoły  Podstawowej nr 81 w Warszawie

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Uzupełnienie brakujących cegieł klinkierowych  (25 szt.) oraz oczyszczenie starych z brudu i odpadającej zaprawy i jej uzupełnienie nową  ok. 335 mb na schodach od strony  placu zabaw 45m2.

Naprawa zapadniętych kostek betonowych polegająca na rozebraniu fragmentu uzupełnieniu podsypki i ponownym położeniu. Oczyszczenie i umycie myjką ciśnieniową kostki od strony placu zabaw  ok.165m2.

 

2.Oczyszczenie i pomalowanie balustrad farbą dwukrotnie  raz podkładową, drugi raz nawierzchniową chlorokauczukową ( 68mb). Remont cokołu betonowego pod schodami polegający na zeskrobaniu i oczyszczeniu ze starej łuszczącej się farby, naprawieniu pęknięć ,oraz przetarciu całości specjalnym klejem i pomalowaniu farbą do betonu dwukrotnie : 11m2

 

3.Pomalowanie elewacji sali gimnastycznej i łącznika Szkoły specjalistyczną farbą  dwukrotnie po uprzednim naprawieniu popękanych ścian , zeskrobaniu łuszczącej farby i zamalowaniu podkładem miejsc (tzw. grafiki).Zmycie ścian wodą ze specjalnym środkiem grzybobójczym, a następnie zagruntowanie ,reperacja cokołów z płytek polegająca na wypełnieniu zaprawą miejsc brakujących płytek i pomalowaniu tych miejsc oraz  uzupełnieniu pustych spoin : 475m2

 

4.Remont drabinki:  wys. 4m  na elewacji od strony parkingu polegający na dorobieniu elementów z płaskownika oraz przedłużenie uchwytów drabinki o 1,5 m (wg normy) z profilu o odpowiednim zagięciu z dwóch stron i pomalowaniu całości dwukrotnie podkład następnie farba chlorokauczukowa.

 

5.Wykonanie izolacji termicznej daszków od wewnątrz polegające  na : przyklejeniu styropianu zamocowaniu specjalnych łat drewnianych do istniejącej konstrukcji metalowej a następnie położeniu  plastikowych paneli  na sufit: 32 m2

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

Termin wykonania zamówienia w siedzibie szkoły : do dnia 15.07.2015r.

 

 

 

 

 

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

 

 

Osoby do kontaktu: Elżbieta Muszyńska

Imię i nazwisko – tel./fax 22-643-60-26; e-mail: sp81@edu.um.warszawa.pl

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 

 

Oferty można składać:

  • Pocztą lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 81 w Warszawie

  • przesłać skan oferty e-mailem na adres: sp81@edu.um.warszawa.pl

  • przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 022 643-60-26 w nieprzekraczalnym terminie: 29 maja 2015 r.

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 

 

 

Zamawiający przyzna prawo wykonania prac remontowo-budowlanych  Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć