Aktualności

Kalendarium Lektury Warto przeczytać Godziny pracy Ciekawe cytaty, złote myśli, przysłowia o książkach Ciekawostki o książkach i nie tylko Regulamin biblioteki Regulamin czytelni multimedialnej W sieci komputerów i Internetu SŁOWNIKI - RODZAJE PRAWO BIBLIOTECZNE W POLSCE USTAWA O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH Artykuły Biblioteczka dla rodziców Nowości Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej Tekstowa podstrona Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka

USTAWA O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCHPROBLEMY PRAWNE W DZIAŁALNOśCI INFORMACYJNEJ I BIBLIOTECZNEJ

 USTAWA O BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I JEJ WPŁYW NA PRACĘ W BIBLIOTECE

        PRAWO BIBLIOTECZNE - czyli ustawodawstwo biblioteczne, jest to zbiór aktów normatywnych (ustaw, dekretów, uchwał, rozporządzeń, zarządzeń, norm państwowych, itp.) dotyczących organizacji i funkcjonowania bibliotek.

        Prawo biblioteczne jest wyrazem polityki bibliotecznej, nadającej bibliotekom kierunek w realizacji ich celów i zadań.

        Nową erę w prawie bibliotecznym zapoczątkowała Polska Ludowa. Wobec zniszczeń dokonanych w zbiorach przez drugą wojnę światową najpilniejszą sprawą było zabezpieczenie rozproszonych i opuszczonych księgozbiorów - okólnik Ministra Oświaty z końca 1944 i z 1945 r. Opiekę nad książką zabytkową zapewniały: zarządzenie Ministra Oświaty z 27 maja 1945 r oraz dekret z 1 marca 1946 r. Powołano 20 września 1945 r. na okres dwóch lat Radę Książki jako organ doradczy Ministra Oświaty oraz dekretem z 22marca 1946 r. Państwowy Instytut Książki. Minister Oświaty powołał rozporządzeniem z 12 marca 1946 r. Naczelną Dyrekcję Bibliotek. Przełomowe znaczenie dla bibliotekarstwa polskiego miał Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 r. Uznając wszystkie biblioteki i zbiory za narodowe mienie kulturalne, mające służyć dobru ogólnemu, ustanawiał nad nimi nadzór państwa, tworzył z bibliotek naukowych szkolnych i powszechnych ogólnokrajową sieć biblioteczną, nad którą nadzór oddawał Ministerstwu Oświaty oraz zapewniał bibliotekom środki utrzymania i rozwoju z funduszów samorządowych i państwowych. Gwałtowny rozwój bibliotekarstwa i czytelnictwa spowodował konieczność wydania w latach następnych szeregu aktów prawnych które zmieniały początkowe postanowienia lub dążyły do uregulowania nowych zjawisk w życiu bibliotek. Ustawa z 31 października 1951 r. przeniosła nadzór nad bibliotekami z Ministerstwa Oświaty na Ministerstwo Kultury i Sztuki - zostało to potwierdzone ustawą z 16 lutego 1961r. W tym czasie powstało kilka ustaw, uchwał i rozporządzeń dotyczących bibliotek, jedną z ważniejszych było rozporządzenie Rady Ministrów z 22 kwietnia 1967 r. - Dziennik Ustaw nr 14 poz.63. Ustawa z 9 kwietnia 1968 r. uchyliła przepisy dekretu z 1946 r. i sankcjonowała stan organizacyjny ukształtowany w przeszłych latach, określała obowiązki Ministra Kultury i Sztuki w zakresie ustalania szczegółowych zasad polityki bibliotecznej i nadzoru nad ich stosowaniem, wyraźniej niż jakikolwiek poprzedni przepis określała zawód bibliotekarski, ustalała przepisy w sprawie Biblioteki Narodowej oraz egzemplarza obowiązkowego .

        Wydarzenia społeczno - polityczne w naszym kraju i zmiany ustrojowe spowodowały również zmiany w ustawodawstwie, w tym również bibliotecznym. Szkołę polską objęła reforma. Powstała nowa Ustawa O Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. która między innymi mówi o konieczności powstawania bibliotek szkolnych: „Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki”. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Art.22.1. mówi: „Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.” Z ustawy wynika jak ważną rolę w procesie edukacji ma do spełnienia biblioteka szkolna.

        Tym, co odróżnia biblioteki szkolne od innych typów bibliotek, jest ich udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły. Zgodnie z zapisami w „Biblioteczce Reformy” : „standardem edukacyjnym powinno być funkcjonowanie biblioteki w każdej szkole”, a „bezpośredni kontakt z biblioteką i jej zbiorami powinien towarzyszyć dziecku już od chwili rozpoczęcia nauki w szkole”, natomiast biblioteka szkolna winna „wspomagać realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służyć kształceniu ustawicznemu nauczycieli.”

        Reforma edukacji wyznaczyła bibliotece, jako „nierozerwalnej części” szkoły, realizację zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza- udzielanie pormacyjną uczniów oraz służyć kształceniu ustawicznemu nauczycieli.”

        Reforma edukacji wyznaczyła bibliotece, jako „nierozerwalnej części” szkoły, realizację zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza - udzielanie poo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela-bibliotekarza określa statut szkoły zgodnie z potrzebami danej szkoły.

        Nowa ustawa spowodowała to, że obecnie biblioteki działają we wszystkich typach szkół. Dzięki wprowadzonej ustawie znacznie wzrosła rola i ranga biblioteki. Biblioteki przeszły ewolucję od postaci nierozwiniętej do rozwijających się pod względem zbiorów, lokali, personelu, funkcji i form pracy:

  • Od szaf z książkami, do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy voluminów,
  • Od braku własnego pomieszczenia, od ciasnej klitki, do dużego przestronnego lokalu,
  • Od opiekuna biblioteki - nauczyciela bez kwalifikacji do specjalisty w zakresie nowoczesnych technik dydaktycznych z wykształceniem bibliotekoznawczym i pedagogicznym,
  • Od wypożyczania książek jako głównej formy pracy do wielostronnej edukacji czytelniczej i informacyjnej.

        Biblioteka szkolna stała się pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, „sercem szkoły”. Bierze udział w wypełnianiu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych dowodzą, iż dobrze wyposażona, właściwie funkcjonująca biblioteka szkolna jest istotnym czynnikiem wpływającym na stopień realizacji podstawowych zadań szkoły oraz na przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.                                                                                                                     Marzena Dąbrowska

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć