Aktualności

PEDAGOG TERAPEUTA PEDAGOGICZNY KONSULTACJE NAUCZYCIELI

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

                                                                                                                   
                                   
                                      

                         Nazywam się Małgorzata Kowalczyk. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Wcześniej pracowałam w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i w Wiosce Dziecięcej SOS w Kraśniku. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą małego Krzysia.

Od siedemnastu lat zajmuję się pracą z dziećmi dyslektycznymi. Pomagam im przezwyciężać trudności w czytaniu i pisaniu. Mottem mojej pracy jest myśl wybitnego pedagoga - Janusza Korczaka:

 "...mów dziecku, że  jest  dobre, że chce, że potrafi..."

            Wiem, ile wysiłku musi włożyć każde dziecko, a szczególnie dyslektyczne, aby nauczyć się czytać i pisać. Dlatego też staram się nagradzać różnymi formami pochwał nie tylko efekty pracy dziecka, bo one nie są czasem widoczne tak szybko,  jak my, dorośli, życzylibyśmy sobie tego, ale doceniam także pracowitość, systematyczność i sam wysiłek włożony w wykonanie zadania. To sprawia, że dzieci zaczynają wierzyć w swoje siły i możliwości.

            Celem moich działań jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Aby to osiągnąć, pracuję metodami tradycyjnymi, takimi  jak: praca z tekstem, pokaz, rysunek, ale także nowatorskimi, niekonwencjonalnymi, jak: Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, która wspomaga pracę mózgu poprzez ruch, metody ortoptyczne i zabawy ze wzrokiem, pozwalające usprawniać cechy narządu wzroku zaangażowane w czytanie oraz programy komputerowe dla dzieci z  problemami dyslektycznymi.

            Wszystkich rodziców zachęcam do współpracy. Jestem do Państwa dyspozycji podczas comiesięcznych zebrań.

 


Czym jest dysleksja rozwojowa?


            Dysleksją rozwojową nazywamy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, występujące mimo normy intelektualnej, braku uszkodzeń fizycznych narządów zmysłów (wzroku, słuchu) oraz braku innych stanów neurologicznych, które mogłyby uzasadniać te trudności.

Określenie "rozwojowa" oznacza, iż trudności w czytaniu i pisaniu występują od początku nauki szkolnej.

            Z kolei określenie "specyficzne", w odniesieniu do trudności w czytaniu i pisaniu, stosowane jest dla podkreślenia charakteru trudności
o ograniczonym, wąskim zakresie. Występują one u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, co odróżnia je od uogólnionych trudności w nauce
u dzieci opóźnionych  w rozwoju umysłowym.

 

W praktyce mówi się o trzech postaciach dysleksji rozwojowej:

·         dysleksji, czyli trudnościach w opanowaniu umiejętności czytania,

·         dysortografii, czyli trudnościach w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania, przy czym pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu, nie tylko błędy ortograficzne.

·         dysgrafii, czyli trudnościach w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma.

 

Istnieje kilka koncepcji wyjaśniających przyczyny dysleksji:

·         koncepcja dziedziczna (genetyczna) - podłożem trudności w czytaniu i pisaniu są geny, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Thomas w dwóch generacjach jednej rodziny znalazł sześć osób z objawami dysleksji. Uwarunkowanie dziedziczne według wyników badań dotyczy 20-30 % dzieci dyslektycznych;

·         koncepcja organiczna - przyczyną trudności są mikrouszkodzenia struktury tych okolic mózgu, które realizują czynność czytania i pisania, na skutek zadziałania w okresie okołoporodowym patogennych czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych;

·         koncepcja opóźnionego dojrzewania - upatrująca przyczynę w spowolniałym dojrzewaniu centralnego układu nerwowego;

·         koncepcja hormonalna - dysleksja może wystąpić, jeśli w okresie prenatalnym nastąpiła nadprodukcja testosteronu, co spowodowało niedokształcenie niektórych okolic kory mózgowej. Koncepcja ta dotyczy chłopców. Wśród dyslektyków jest ich czterokrotnie więcej niż dziewczynek;

·         koncepcja  psychodysleksji - źródłem dysleksji są zaburzenia emocjonalne, spowodowane urazami psychicznymi, stresem.

 

Bezpośrednimi przyczynami dysleksji są zaburzenia spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno - motorycznej, a także pamięci wzrokowej, słuchowej, lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 

Z badań Marty Bogdanowicz wynika, że w Polsce odsetek dzieci dyslektycznych wynosi 10-15 %. Dla porównania w Anglii dysleksja rozumiana jako trudności w czytaniu występuje u około 2 do 8 % dzieci w wieku szkolnym, z wyraźną przewagą chłopców, natomiast dysortografia rozumiana jako trudności w pisaniu u około 3 do 10 % dzieci. W Czechach częstotliwość występowania przypadków dysleksji rozwojowej określa się jako 2-4 % populacji.

 

            Pierwszym krokiem pomocy dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu  jest  szczegółowa diagnoza psychologiczno - pedagogiczna, pogłębiona w razie potrzeby o badania lekarskie. W przypadku stwierdzenia dysleksji rozwojowej dziecko powinno być otoczone szczególną opieką na terenie szkoły, czyli objęte terapią pedagogiczną (reedukacją).

 

...A  tak  pracujemy na zajęciach reedukacyjnych w naszej szkole

 

 

 


 

                                       Opracowanie:Małgorzata Kowalczyk- reedukator

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć