Aktualności

Sekretarz szkoły Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Podanie o przyjęcie do szkoły Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Obowiązek informacyjny - dla rodziców, ucznia - przyjęcie ucznia do placówki wniosek Rodziców o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

E - Sekretariat

Obowiązek informacyjny - dla rodziców, ucznia - przyjęcie ucznia do placówki

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym
 oraz przyjęciem kandydata na ucznia do szkoły.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa Nr 81, 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6, zwane dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

 

 

telefony

tel. stacjonarny: (22) 643-60-26

e-mail

ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl

adres korespondencyjny

 Szkoła Podstawowa Nr 81, 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6 – z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

 

 1. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych kandydatów na uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

- Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 130 oraz
art. 149 ustawy Prawo oświatowe. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy Prawo oświatowe.

- Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na uczniów przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, w szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodziców tej dokumentacji oraz przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej.

- Dodatkowo informujemy, że dane kandydatów na uczniów mogą być przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz uczniom.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów na uczniów w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego, a wobec uczniów przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowaniu uczniowi bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych kandydatów na uczniów w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych uczniów przyjętych do Placówki w celach kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad uczniem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.  

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

 

 1. Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (elektroniczny dziennik).

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 1. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów na uczniów, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

…………………………………………………….      (data i podpis opiekuna prawnego)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć