Aktualności

Sekretarz szkoły Regulamin rekrutacji do klasy sportowej Podanie o przyjęcie do szkoły Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Obowiązek informacyjny - dla rodziców, ucznia - przyjęcie ucznia do placówki wniosek Rodziców o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

E - Sekretariat

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość i podkreślić właściwą odpowiedź

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie

 

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy ………. 

w Szkole Podstawowej nr 81 w roku szkolnym …………………

 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………ur…………...........

                                                                              (imiona  i nazwisko dziecka)                              (data urodzenia)

w ………………………………………   nr PESEL ……………………….

                (miejsce urodzenia)

do  klasy ………….w Szkole Podstawowej nr 81, ul. Puszczyka 6 w Warszawie.

Adres zamieszkania dziecka:………...…………………………………………

                                                        (Miejscowość – dzielnica, ulica, nr domu)

Adres zameldowania dziecka:…………………………………………………….

                                                                                              (Miejscowość – dzielnica, ulica, nr domu)

Szkołą rejonową dla dziecka jest:…………………………………………………

                                                                                                                 (Nr Szkoły Podstawowej i adres)

 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka.

 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów …………………………,……………………………

 

Adres zamieszkania rodziców /opiekunów ……………………………………………………..

……………………………………………………………..…tel. ………...…,…..…………….

 II. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Szkołę Podstawową Nr 81 w Warszawie, ul. Puszczyka 6, w celu związanym z przyjęciem i pobytem w szkole naszego dziecka.

 

W zakresie: danych osobowych naszych i naszego dziecka, imię, nazwisko, nr PESEL dziecka, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.

 

 

 

Warszawa, dnia ………………………     ………………………..   ………………………….

                                                                                              podpis matki/opiekuna                           podpis ojca/opiekuna

 

 

 

 

III. Oświadczenia

 

1. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………   jest zameldowane

                                                           (imię i nazwisko)

 ………………………………………….    w rejonie Szkoły Podstawowej nr……………….,

          (adres zameldowania dziecka)

natomiast zamieszkuje z rodzicami  …………………………………………………………….

                                                                                              (adres zamieszkania dziecka)

w rejonie Szkoły Podstawowej nr …………………….

 

2. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność i będę ponosił/a koszty dowozu mojego dziecka ………………………………………………………… do i ze Szkoły Podstawowej nr 81 podczas całego okresu kształcenia w tej placówce.

 

 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

 

 

 

                                                              ………………………..   ………………………….

                                                                                              podpis matki/opiekuna                           podpis ojca/opiekuna

 

                                                                                 

 

 

 

 

IV. Deklaracja

 

  1. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcji religii.
  2. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w lekcji etyki.
  3. Nie deklaruję uczestnictwa mojego dziecka w lekcji religii i etyce.

 

 

 

 

 

                                                                 ………………………..   ………………………….

                                                                                              podpis matki/opiekuna                           podpis ojca/opiekuna

 

 

 

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość i podkreślić właściwą odpowiedź

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć