Aktualności

STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY klas O-III PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS IV-VI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO PROCEDURA WYBUCHU NIEPOWIKŁANEGO PROCEDURA WYBUCHU POWIKŁANEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY - ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Procedury funkcjonowania Dziennika Elektronicznego LIBRUS -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY - ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU.

Załączniki do statutu szkoły

 

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W SYTUACJACH TRUDNYCH, NIETYPOWYCH,

ZAGROŻENIA UCZNIÓW PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

ORAZ ZAPOBIEGANIA AGRESJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81

                                          

Wstęp

 

      Procedury postępowania w trudnych i nietypowych sytuacjach szkolnych oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością, i demoralizacją powstały dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie. Obowiązują one wszystkich nauczycieli i inne osoby pracujące w Szkole.

Procedury postępowania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkole oraz ułatwienie i ujednolicenie sposobów reagowania na trudne wychowawczo lub nietypowe sytuacje szkolne.

 

Pojęcie sytuacji trudnej wychowawczo

Sytuacja trudna lub krytyczna najczęściej zachodzi, gdy nauczyciel spotyka się z niewłaściwymi postawami uczniów, dezorganizującymi pracę na zajęciach lekcyjnych i poza nimi, a także utrudniającymi realizację i przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego.

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015.2156 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016.1379 z późn. zm.)
 • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. 2015.355 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2014.382 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016.1137 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016.487 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016.224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2015.1242 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. 2013 poz. 1618 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015.1249 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013.532 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015.1113)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003.6.69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 2009.139.1133 z późn. zm.)
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie

 

 

Spis sytuacji trudnych wychowawczo oraz zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, dla których opracowano procedury postępowania:

                               

I. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń podczas lekcji stwarza zagrożenie dla otoczenia, wykazując zachowania agresywne np. rzuca się na innego ucznia lub nauczyciela z zamiarem zrobienia mu krzywdy, biega po ławkach, krzyczy i grozi.

II. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania z przejawami przemocy

III. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

IV. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

V. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie kartek, rzucanie przedmiotami, zabieranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub inne formy agresji słownej lub fizycznej)

VI. Procedura postępowania w przypadku wagarów ucznia

VII. Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji, samowolnego oddalenia się z sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

VIII. Procedura postępowania w przypadku nagminnego spóźniania się ucznia na lekcje lub inne zajęcia szkolne.

IX. Procedura postępowania w przypadku kradzieży

X. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (nóż, żyletka, kastet, kij, łańcuch, zapalniczka, zapałki, środki pirotechniczne, itp.)

XI. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły

XII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

XIII. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

XIV. Procedura postępowania w przypadku znalezienia u ucznia substancji przypominającej wyglądem narkotyk

XV. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności

XVI. Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu w szkole

XVII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły wszawicy

XVIII. Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz postępowania powypadkowego

 

 

3. Cele procedur:

 1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych.
 2. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych.
 3. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec uczniów szkoły.
 4. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych.
 5. Wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych).
 6. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych.
 7. Wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
 8. Każdorazowo doprowadzenie do sytuacji zadośćuczynienia stronie pokrzywdzonej (adekwatnie do popełnionego czynu) przez sprawcę.

 

4. Sformułowania i definicje przyjęte w opracowanych procedurach:

 1. Naruszenie nietykalności cielesnej - Przestępstwo to nie wiąże się z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Typowe działania polegają na uderzeniu, kopnięciu, przewróceniu, pociągnięciu za włosy, rzuceniu w osobę jakimś przedmiotem. Naruszenie nietykalności cielesnej nie pozostawia na ciele śladów lub są one jedynie nieznaczne i przemijające (siniaki, zaczerwienienia, zadrapania).
 2. Groźba polega na zapowiedzi, ale również innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.
 3. Zniewaga - zniewaga to nie tylko użycie słów obelżywych, postawienie zarzutów obelżywych, ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. Zniewaga może być dokonana również gestem, pismem, wizerunkiem (np. karykaturą), spoliczkowaniem, itd.
 4. Zachowanie agresywne – rozumie się przez to, działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, które wywołało u jednostki niezadowolenie lub gniew.

 

Przez zachowania agresywne rozumie się następujące zachowania:

 1. sprzeczki z popychaniem, szturchaniem
 2. awantury - bardzo głośne kłótnie,
 3. autoagresja: samookaleczanie się,
 4. zachowanie zagrażające własnemu zdrowiu i życiu,
 5. wulgarne zachowanie,
 6. lekceważący i arogancki stosunek do uczniów oraz pracowników szkoły,
 7. używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. w celu ośmieszania lub poniżania innych osób,
 8. zastraszanie,
 9. wyzywanie,
 10. dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności,
 11. naruszanie godności osobistej poprzez wyrażanie ocen negatywnych o rodzicach lub członkach rodzin rówieśników.

   

 1. Zachowanie z przejawami przemocy – rozumie się przez to działanie agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub innych osób, w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek  w zakresie fizycznym lub psychicznym.

 

Przez zachowania z przejawami przemocy rozumie się następujące zachowania:

 1. uczestnictwo w bójkach,
 2. planowanie i/lub uczestnictwo w zbiorowej przemocy,
 3. tworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych osób poprzez posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, kastety itp.), używanie ognia na terenie szkoły,

d)przynoszenie niebezpiecznych substancji,

e)używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. w celu np. szantażu innych osób,

f)podżeganie do bójek,

g)wymuszanie.

Jeżeli przejaw agresji lub przemocy nie został wyżej określony, pracownik szkoły decyduje o zastosowaniu odpowiedniej procedury oceniając stopień zagrożenia.

 

 1. Rozmowa pracownika szkoły z uczestnikami zdarzenia– rozumie się przez to przeprowadzenie rozmowy bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu sprzecznym z przyjętymi zasadami. Ma ona na celu przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować.
 2. Rozmowa wychowawcy klasy – rozumie się przez to rozmowę, w której wychowawca informuje ucznia, że jeśli dane zachowanie się powtórzy, zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje zgodnie z procedurami i Statutem Szkoły.
 3. Rozmowa z dyrektorem szkoły – rozumie się przez to rozmowę, która ma miejsce wówczas, gdy wychowawca wyczerpie dostępne środki wychowawcze, a uczeń nadal postępuje niewłaściwie. Dyrektor szkoły w rozmowie informuje o tym, że jeśli dane zachowanie się powtórzy to zostaną wobec ucznia wyciągnięte dalsze konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.
 4. Zapis zdarzenia w dokumentacji szkolnej – rozumie się przez to opis przebiegu zdarzenia zawierający nazwiska osób biorących udział w zdarzeniu, datę i czytelny podpis osoby dokonującej wpisu w dzienniku klasy, dzienniku pedagoga, dokumentacji wychowawcy klasy.

  Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń sprawiający problemy wychowawcze prowadzi jego teczkę w dokumentacji wychowawcy i gromadzi notatki dotyczące zachowania ucznia, podjętych interwencji. Pozostałe osoby podejmujące jakiekolwiek działania zobowiązane są do przekazywania wychowawcy oryginałów sporządzonych przez siebie notatek. Konsekwencją nagannego zachowania ucznia jest wystawienie uczniowi przez wychowawcę klasy cząstkowej oceny nieodpowiedniej lub nagannej.

 

10)       Formy dokumentowania interwencji:

 1. - wpis do dziennika lekcyjnego (w formie papierowej lub/i elektronicznej)
 2. - wpis do zeszytu uwag, zeszytu korespondencji
 3. - wpis do dziennika pedagoga szkolnego
 4. - wpis do dziennika świetlicy szkolnej
 5. - wpis do indywidualnej karty obserwacji ucznia
 6. - kontrakty zawierane z uczniem, jego rodzicami/opiekunami prawnymi
 7. - wpisy do dokumentacji wychowawcy klasy lub nauczyciela w formie notatek służbowych
 1. Nagana dyrektora szkoły – rozumie się przez to udzielenie nagany w przypadku znacznego złamania przez ucznia reguł i zasad panujących na terenie szkoły, bądź czynu o bardzo dużej szkodliwości. Zostaje udokumentowana wpisem w dokumentacji, jak również ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę cząstkowej oceny z zachowania, która w tym wypadu nie może być wyższa niż ocena nieodpowiednia.

  System innych kar stosowanych w szkole reguluje Statut Szkoły.

 2. Spotkanie interwencyjne – rozumie się przez to rozmowę wychowawcy klasy z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Klasowy zespół wychowawczy – rozumie się przez to spotkanie rodzica (prawnego opiekuna), pedagoga i wychowawcy klasy, asystenta nauczyciela, ewentualnie nauczycieli uczących w klasie, w celu nakreślenia kierunku wspólnych działań wychowawczych wobec dziecka. Spotkanie dokumentowane jest w dokumentacji wychowawcy.
 4. Szkolny zespół wychowawczy – rozumie się przez to spotkanie rodzica (prawnego opiekuna), pedagoga, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły w celu nakreślenia kierunku wspólnych działań wychowawczych wobec dziecka. Spotkanie dokumentowane jest wpisem do dokumentacji szkolnej ucznia.
 5. Poszerzony zespół wychowawczy – rozumie się przez to spotkanie rodzica (prawnego opiekuna) ze szkolnym zespołem wychowawczym, w którego skład dodatkowo wchodzą zaproszone osoby z zewnątrz (np. przedstawiciel Policji d/s. prewencji ewentualnie przedstawiciel d/s nieletnich Sądu Rodzinnego, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownik socjalny, przedstawiciel instytucji czy organizacji niosącej pomoc i wsparcie dziecku lub szkole) w celu nakreślenia kierunku wspólnych działań wychowawczych wobec dziecka. Ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę semestralnej oceny z zachowania, która w tym wypadku nie może być wyższa niż ocena poprawna.
 6. Notatka służbowa – rozumie się przez to opis przebiegu zdarzenia zawierający nazwiska osób biorących udział w zdarzeniu, datę i czytelny podpis osoby dokonującej notatki. Oryginał przechowuje osoba sporządzająca, kopię otrzymują równolegle wychowawca klasy, pedagog, dyrektor szkoły lub wicedyrektor.

 

6. Warunki skutecznego wykonywania procedur

Zastosowanie procedur w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga:

 1. dobrego rozpoznania zdarzenia (problemu),
 2. pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny,
 3. prawidłowego rozpoznania motywów postępowania.

 

W tych działaniach wspierają nauczycieli (w zależności od potrzeb) pedagog szkolny, nadzór pedagogiczny, pracownicy Policji, Sądu Rodzinnego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne instytucje i organizacje.

Skuteczność stosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, przy wykorzystaniu następujących metod:

 1. zebrania klasowe integracyjne,
 2. spotkania indywidualne ucznia z wychowawcą,
 3. spotkania indywidualne rodzica /opiekuna prawnego z wychowawcą,
 4. zapisy w zeszycie kontaktów z rodzicami - pisemne przekazanie informacji zachowaniu dziecka i otrzymywanie odpowiedzi zwrotnej rodziców,
 5. spotkania interwencyjne wychowawcy z udziałem ucznia i rodziców,
 6. spotkania interwencyjne klasowego zespołu wychowawczego
 7. spotkania interwencyjne szkolnego zespołu wychowawczego oraz poszerzonego zespołu wychowawczego,
 8. wezwania listowne i telefoniczne rodzica lub opiekuna prawnego ucznia
 9. udział rodziców w wycieczkach szkolnych
 10. udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły

 

6. System reagowania

 1. - należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo się tak zachowywać,
 2. - doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji,
 3. - ważne jest wykazanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy),
 4. - nie należy potępiać ucznia, ale wskazać na złe zachowania oraz jasno wyrazić brak zgody na stosowanie agresji i przemocy,
 5. - każdą sytuację trudną lub nietypową należy wnikliwie rozpatrywać i wyjaśnić,
 6. - konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły oraz udzielanie sobie nawzajem wsparcia.

 

7. Działania profilaktyczne szkoły

 1. – Rada Pedagogiczna na bieżąco analizuje sytuację wychowawczą w szkole i dostosowuje do aktualnych potrzeb realizowany w różnych formach plan doskonalenia zawodowego;
 2. – wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują rodziców o przyjętych w szkole procedurach dotyczących niewłaściwego bądź nagannego zachowania uczniów;
 3. – wychowawcy na początku roku szkolnego informują uczniów (właściwie do ich wieku) o konsekwencjach niewłaściwego zachowania;
 4. problematyka niewłaściwego zachowania uczniów omawiana jest w czasie spotkań z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem.

 

8. PROCEDURY          

 

 

      

I. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń podczas lekcji stwarza zagrożenie dla otoczenia wykazując zachowania agresywne np. rzuca się na innego ucznia lub nauczyciela z zamiarem zrobienia mu krzywdy, biega po ławkach, krzyczy i grozi.

 

Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia podczas lekcji, jest zobowiązany do:

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację poprzez odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy, (jeśli w klasie jest nauczyciel wspierający wyprowadza agresywnego ucznia z klasy)

2. Wezwanie w razie potrzeby do pomocy nauczycielowi wspierającemu lub asystentowi nauczyciela innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3. Jeśli sytuacja zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, a w klasie nie ma nauczyciela wspierającego nauczyciel wysyła dyżurnego do gabinetu pedagoga, gabinetu dyrektora, sekretariatu lub świetlicy szkolnej w celu uzyskania pomocy.

4. Jeśli sytuacja zagraża bezpieczeństwu innych uczniów nauczyciel prowadzący może podjąć decyzję o wyprowadzeniu uczniów z klasy jednocześnie kontrolując zachowanie agresora przy otwartych drzwiach.

6. O zaistniałej sytuacji zawsze informuje wychowawcę i pedagoga szkolnego.

7. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie przejawiającego zachowania agresywne poinformowani zostają rodzice/prawni opiekunowie oraz Policja w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.

8. Po zajściu wychowawca ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem.

9. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zobowiązując do przeprowadzenia przez nich rozmowy z dzieckiem.

10. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów o konsekwencjach, jakie poniesie ich podopieczny.

11. Dokonuje właściwego zapisu w dokumentacji szkolnej.

12. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę lub naganę wpisaną przez wychowawcę klasy do dokumentacji.

13. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna do szkoły:

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem,

b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem i/lub uczniem przeprowadza pedagog szkolny w obecności wychowawcy analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,

c) Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem i/lub uczniem, którą podpisują uczestnicy spotkania.

14. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia

15. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i/ lub wychowawcy, zwołanie zespołu wychowawczego adekwatnie do potrzeb i powagi sytuacji. Zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej uczniom i jego rodzicom /prawnych opiekunom.

16. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

 

 

II. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania z przejawami przemocy

 

1. Zdecydowane i stanowcze przerwanie negatywnych zachowań uczestników zajścia.

2. Rozdzielenie stron konfliktu.

3. Określenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji między uczestnikami konfliktu oraz wobec osoby interweniującej.

4. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia (w razie potrzeby wezwanie pomocy medycznej).

5. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

6. Sporządzenie zapisu zdarzenia w dokumentacji szkolnej (wychowawcy).

7. Sporządzenie notatki służbowej (nauczyciele interweniujący).

8. Poinformowanie przez wychowawcę rodziców/prawnych opiekunów.

9. Wpisanie cząstkowej oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.

10. Wystąpienie wychowawcy z wnioskiem o zwołanie zespołu wychowawczego (w zależności od charakteru zajścia).

11. Poinformowanie dyrektora szkoły.

12. Powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego przez dyrektora, wicedyrektora, lub pedagoga.

 

W przypadku, kiedy uczeń zostanie pobity lub jest zastraszany poza terenem szkoły do składania doniesienia o zaistniałym zdarzeniu na Policji zobowiązani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 

 

III. Procedura postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 

1. Upomnienie słowne.

2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.

3. Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy) i/lub pedagoga szkolnego.

4. W każdym przypadku, powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów

5. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy (jeśli nie odniosły skutku zastosowane środki: upomnienia słowne, rozmowa z wychowawca, pisemne uwagi w zeszycie korespondencji, a niepożądane zachowania utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie), powiadomienie dyrekcji szkoły.

6. Po zajściu nauczyciel ustala przyczynę nieodpowiedniego zachowania i przeprowadza rozmowę z uczniem. O zaistniałej sytuacji zawsze informujemy wychowawcę. Nauczyciel dokonuje właściwego zapisu w dokumentacji szkolnej.

7. Uczeń, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji otrzymuje uwagę lub naganę wpisaną przez wychowawcę klasy do dziennika lekcyjnego.

8. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o jego trudnym zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem

9. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna do szkoły:

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem,

b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem i/lub uczniem przeprowadza pedagog szkolny, w obecności wychowawcy analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,

c) Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy z rodzicem i/lub uczniem, którą podpisują uczestnicy spotkania.

10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych zachowań podczas lekcji wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia.

11. W przypadku dalszego utrzymywania się zachowań patologicznych podczas zajęć na wniosek wychowawcy lub dyrektora następuje zwołanie zespołu wychowawczego oraz zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej uczniom i jego rodzicom /prawnych opiekunom.

12. W przypadku ucznia nagminnie przejawiającego zachowania uniemożliwiające prowadzenie lekcji nauczycielom i przyswajanie wiedzy innym uczniom dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

 

IV. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

                                                                                                

1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.

 

 

 

V. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie kartek, rzucanie przedmiotami, zabieranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub inne formy agresji słownej lub fizycznej)

 

Jeżeli w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły uczeń, rodzic lub inna osoba używa agresji słownej, psychicznej lub fizycznej:

1. Pracownik szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia wychowawcę klasy oraz dyrektora lub wicedyrektora / pedagoga szkolnego opisując okoliczności.

2. Wychowawca lub dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia (ewentualnie kuratora sądowego, jeżeli jest objęty jego nadzorem).

3. Dyrektor lub wicedyrektor przeprowadza rozmowę ze sprawcą (jeśli jest nim uczeń szkoły)

4. Uczeń, który dopuścił się powyższego zachowania otrzymuje uwagę lub naganę wpisaną przez wychowawcę klasy do dziennika lekcyjnego

5. Wystąpienie wychowawcy z wnioskiem o zwołanie zespołu wychowawczego (w zależności od charakteru zajścia) w celu podjęcia środków zaradczych.

6. Jeśli agresywny względem pracowników szkoły jest rodzic lub opiekun ucznia o zajściu powiadamiamy policję

7. W przypadku ponownego popełnienia przestępstwa przez ucznia następuje powiadomienie przez dyrektora Policji i Sądu Rodzinnego.

 

 

VI. Procedura postępowania w przypadku wagarów ucznia   

 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (podejrzenie o wagary), wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności i ustala jej przyczynę.

2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.

3. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.

4. W przypadku potwierdzenia wagarów ucznia, wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.

5. W wypadku kolejnych sytuacji tego typu wystąpienie wychowawcy z wnioskiem o zwołanie zespołu wychowawczego.

6. Wychowawca dokonuje zapisu zdarzenia w dokumentacji szkolnej. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia:

 1. Pisemne zawiadomienie Rodziców/ prawnych opiekunów ucznia przez wychowawcę klasy o absencji dziecka i niezrealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego, powiadomienie pedagoga szkolnego przez wychowawcę o problemach dotyczących absencji ucznia.
 2. Spotkanie pedagoga szkolnego i wychowawcy z rodzicami/opiekunami prawnymi, w celu ustalenia przyczyn nieobecności (w przypadku nie reagowania rodziców/prawnych opiekunów na przedłużającą się absencję).

  7. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców dyrektor szkoły wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z brakiem reakcji opiekunów/rodziców na wagary dziecka.

 1. Wszczęcie przez dyrektora szkoły postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.
 2. Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego.

 

 

 

VII. Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji, samowolnego oddalenia się z sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

 

Uczeń nie może samowolnie opuścić zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz opuszczać samowolnie terenu szkoły!

1. Nauczyciel, po sprawdzeniu listy obecności i zorientowaniu się, że nie ma na lekcji ucznia, który był na poprzednich zajęciach (a nie został z nich zwolniony) i zachodzi podejrzenie, że mógł samowolnie opuścić szkołę lub uciec z lekcji, niezwłocznie informuje wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, prosząc w tym celu o pomoc kogokolwiek z pracowników szkoły.

2. Poinformowana osoba próbuje ustalić, czy uczeń przebywa w szkole (gabinet pielęgniarki, stołówka, biblioteka) i kontaktuje się z wychowawcą w celu ustalenia, czy nieobecny uczeń nie został zwolniony na podstawie prośby rodziców.

3. Jeżeli nie można ustalić gdzie jest nieobecny uczeń lub ustalono, że wyszedł ze szkoły bez wiedzy wychowawcy lub innego nauczyciela, należy bezzwłocznie poinformować rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

Jeżeli uczeń, który samowolnie wyszedł z lekcji bądź się na nią nie zgłosił, ale zostaje znaleziony na terenie szkoły, pomimo interwencji nauczyciela i namawiany przez niego do powrotu do szkoły opuszcza teren szkoły, nauczyciel telefonicznie informuje rodziców/ prawnych opiekunów o tym fakcie, a także o tym, że zawiadamia Policję, a następnie zawiadamia Policję.

4. W szczególnych sytuacjach lub podejrzeniach, że uczeń może zachować się poza szkołą niebezpiecznie należy poinformować dyżurnego Komendy Policji.

5. Jeżeli uczeń odmawia wejścia na zajęcia lekcyjne, lub po ich rozpoczęciu usiłuje opuścić klasę nauczyciel stara się nakłonić go, aby wszedł/pozostał.

6. Nauczyciel nie powinien zostawiać innych uczniów w klasie, aby gonić uciekiniera. Powinien natomiast powiadomić o zajściu wychowawcę, pedagoga, rodziców i dyrektora szkoły (lub prosić o pomoc innego pracownika szkoły).

7. Jeśli w klasie obecny jest asystent nauczyciela lub nauczyciel wspierający oddelegowany do opieki nad tym uczniem wówczas stara się porozmawiać, uspokoić i nakłonić do powrotu.

8. W przypadku, gdy uczeń uciekł z lekcji wychowawca kolejnego dnia przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach..

9. Wychowawca dokonuje zapisu o zdarzeniu w dokumentacji szkolnej.

10. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia, a próby ucieczek z lekcji powtarzają się;

a) Pisemne zawiadomienie Rodziców/ prawnych opiekunów ucznia przez wychowawcę klasy o absencji dziecka i niezrealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego, powiadomienie pedagoga szkolnego przez wychowawcę o problemach dotyczących absencji ucznia.

b) Spotkanie pedagoga szkolnego i wychowawcy z rodzicami/opiekunami prawnymi, w celu ustalenia przyczyn samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych.

c) W przypadku kolejnych sytuacji tego typu wystąpienie wychowawcy z wnioskiem o zwołanie odpowiedniego zespołu wychowawczego (w zależności od charakteru zajścia).

11. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców dyrektor szkoły wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z brakiem reakcji opiekunów/rodziców na wagary dziecka.

a) Wszczęcie przez dyrektora szkoły postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.

b) Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego.

 

 

VIII. Procedura postępowania w przypadku nagminnego spóźniania się ucznia na lekcje lub inne zajęcia szkolne.

                                           

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem (w celu poznania przyczyn spóźniania się i ustaleniu sposobów eliminacji spóźnień).

2. Zawiadomienie rodziców /prawnych opiekunów o nagminnym spóźnianiu ucznia na lekcje.

3. Dokonanie zapisu zdarzenia w dzienniku lekcyjnym.

4. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia na spotkanie interwencyjne w celu ustalenia działań eliminujących spóźnienia (w przypadku dalszego powtarzania się spóźnień).

5. W przypadku pojawienia się kolejnych, nagminnych spóźnień ucznia wychowawca wnioskuje o zwołanie klasowego lub szkolnego zespołu wychowawczego.

 

 

 

IX. Procedura postępowania w przypadku kradzieży      

 

1. Rozmowa wychowawcy lub innego pracownika szkoły z uczniem celem ustalenia okoliczności kradzieży, wysłuchanie świadków, osób pokrzywdzonych i podejrzanych.

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia oraz wartości skradzionego przedmiotu.

3. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji.

4. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

5. Powiadomienie rodziców ucznia i przekazanie im informacji.

6. Jeśli sprawca zostanie ustalony zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego przedmiotu.

7. Wpisanie cząstkowej oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.

8. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie Policji.

9. Dalszy tok postępowania prowadzi Policja.

 

 

 

X. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (nóż, żyletka, kastet, kij, łańcuch, zapalniczka, zapałki, środki pirotechniczne, itp.)

 

1. Nakłanianie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu

2. Natychmiastowe wezwanie drugiego pracownika szkoły w celu sprawowania opieki nad uczniem.

3. Poinformowanie ucznia o konsekwencjach przewidzianych w Statucie Szkoły.

4. Powiadomienie wychowawcy klasy i/lub dyrekcji szkoły.

5. Powiadomienie i/lub wezwanie rodziców/prawnych opiekunów.

6. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji.

7. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej do dziennika przez wychowawcę klasy.

 

W przypadku odmowy przez ucznia oddania niebezpiecznego przedmiotu:

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa odizolowanie ucznia, jeżeli użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych.

2. Powiadomienie wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie i wezwanie rodziców /prawnych opiekunów ucznia.

4. Wezwanie policji.

5. Przeprowadzenie przez policję rewizji w obecności rodziców/ prawnych opiekunów.

6. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.

7. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji.

8. Wpisanie oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy.

 

 

XI. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły

 

W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego niezgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Szkoły pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon (po wcześniejszym jego wyłączeniu). Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic / prawny opiekun.

1. Pracownik szkoły przekazuje telefon wychowawcy, pedagogowi, wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły a następnie do sekretariatu szkoły.

2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

3. Dokonanie zapisu w dokumentacji.

4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu, wezwanie pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

5. Konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

 

XII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 

1. Poinformowanie wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego o fakcie palenia tytoniu przez ucznia danego oddziału.

2. Powiadomienie o paleniu tytoniu przez ucznia na terenie szkoły dyrekcji oraz rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.

3. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji.

4. Rozmowa interwencyjna.

5. W przypadku powtórzenia się zdarzenia, złożenie wniosku o zwołanie klasowego lub szkolnego zespołu wychowawczego przez wychowawcę klasy.

6. Konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

 

XIII. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia - miarę możliwości odizolowanie go od pozostałych uczniów.

2. Natychmiastowe wezwanie drugiego pracownika szkoły w celu sprawowania opieki nad uczniem.

3. Zawiadomienie pielęgniarki, dyrektora szkoły, pedagoga, i wychowawcy klasy.

4. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o konieczności natychmiastowego przybycia do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi powiadomienie Policji.

5. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji

6. Decyzje dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem podejmują rodzice i pracownicy pogotowia.

7. Zwołanie szkolnego zespołu wychowawczego przez wychowawcę klasy.

8. Konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

9. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie Policji i Sądu Rodzinnego.

                                                

 

                                                

XIV. Procedura postępowania w przypadku znalezienia u ucznia substancji przypominającej wyglądem narkotyk

 

Działania na wypadek zaistnienia sytuacji.

1. Powiadomienie dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga szkoły.

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, itp.) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości torby szkolnej, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel informuje niezwłocznie Policję w celu natychmiastowego przekazania zabezpieczonej substancji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.

6. Całe zdarzenie wychowawca wraz z nauczycielem podejmującym procedurę dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.

Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Policja.

7. Szkoła podejmuje ostateczne decyzje dotyczące sprawy po przeprowadzeniu dochodzenia i otrzymaniu wyjaśnień od Policji. (Złożenie wniosku o zwołanie Szkolnego Zespołu Wychowawczego przez wychowawcę klasy - zespołu ustalą, jakie konsekwencje poniesie uczeń.)

 

 

            

XV. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności

 

1. Interwencja pracownika szkoły (powstrzymanie sprawców).

2. Ustalenie sprawców (rozmowa ze świadkami zdarzenia).

3. Powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

4. Sporządzenie opisu zdarzenia w dokumentacji.

5.Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych ucznia będącego sprawcą dewastacji. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice ucznia.

6. W przypadkach szczególnych wicedyrektor lub dyrektor szkoły powiadamia Policję.

 

 

XVI. Procedura postepowania w przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie pobytu w szkole

 

1. Nauczyciel po uzyskaniu informacji od ucznia dotyczących jego stanu zdrowia podejmuje następujące czynności:

a) w nagłych wypadkach natychmiast kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną poprzez woźną, innego pracownika szkoły lub ucznia;

b) w innych przypadkach zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej podczas przerwy;

c) jeśli stan zdrowia ucznia jest zły, nauczyciel lub pielęgniarka informują rodziców o tym fakcie i konieczności odebrania dziecka ze szkoły;

2. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą klasy, który zawiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do szkoły.

3. Pielęgniarka szkolna, a pod jej nieobecność nauczyciel lub inna wyznaczona osoba sprawuje opiekę nad uczniem do czasu przybycia rodziców.

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami, jeśli pielęgniarka jest nieobecna, a stan zdrowia ucznia jest zły, należy wezwać pogotowie.

5. W przypadku nieobecności pielęgniarki i wychowawcy nauczyciel kontaktuje się z pedagogiem lub dyrektorem szkoły.

6. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, nawet w przypadku telefonicznej rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

 

 

XVII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły wszawicy

 

1. W przypadku podejrzenia o występowanie wszawicy wśród uczniów, pielęgniarka szkolna przeprowadza kontrolę czystości wśród dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na objęcie ich przeglądem.

2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci pielęgniarka informuje rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.

3. Na czas leczenia uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia szkolne.

4. Po zakończeniu terapii uczeń jest poddany ponownemu przeglądowi higieny w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

5. Pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych.

6. W miarę potrzeby Dyrektor organizuje działania edukacyjne dotyczące w/w. problematyki skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

7. Wychowawca lub pielęgniarka przekazuje informację wszystkim rodzicom klas, w których występują przypadki wszawicy o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

8. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

 

 

XVIII. Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz postępowania powypadkowego

 

I. Pojęcie wypadku

1. Za wypadek ucznia/pracownika uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z realizacją zajęć szkolnych/z wykonywaniem pracy:

 1. - podczas lub w związku z wykonywaniem przez ucznia/pracownika zwykłych czynności lub poleceń nauczycieli/ przełożonych,
 2. - podczas lub w związku z wykonywaniem przez ucznia/ pracownika czynności (bez polecenia) w czasie pozostawania pod nadzorem szkoły/ w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych,
 3. - podczas zajęć szkolnych, poza terenem szkoły, wynikających z realizacji zadań programowych szkoły,
 4. - w czasie pozostawiania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Za śmiertelny wypadek ucznia/pracownika uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

3. Za ciężki wypadek ucznia/pracownika uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstroju zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do nauki/pracy w szkole albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

4. Za zbiorowy wypadek ucznia/pracownika uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 

II. Katalog otwarty zdarzeń szczególnych.

Wypadkiem ucznia jest uraz, który zaistniał na terenie szkoły powodujący widoczne drobne krwawienie lub urazowe zmiany ciała: siniaki, guzy, zadrapania itp. Wypadkiem ucznia jest uraz, który powstał na terenie szkoły i nie spowodował łatwo dostrzegalnych zmian zewnętrznych, ale był wskazany jako przyczyna nieobecności na lekcji lub zajęciach. Wypadkiem ucznia jest również wyżej wymieniony uraz, który zdarzył się podczas imprezy lub wycieczki szkolnej organizowanej przez szkołę. Badaniu w trybie ustalonym dla wypadku ucznia podlega każde zdarzenie zgłoszone pisemnie w formie notatki służbowej nauczyciela prowadzącego zajęcia, na których doszło do wypadku lub notatki rodziców/ opiekunów prawnych, bądź świadka wypadku (pracownika szkoły).

W notatce należy podać informacje konieczne do sporządzenia protokołu powypadkowego (wzór protokołu z zaznaczonymi koniecznymi informacjami dostępny w pokoju nauczycielskim).

 

III. W sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków uczniowskich i pracowniczych powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

a) przewodniczący - Społeczny Inspektor Pracy i BHP – Anna Kilińska

 

 

IV. Postępowanie pracownika szkoły w czasie zaistnienia wypadku.

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pomocy przedmedycznej oraz sprowadzając pomoc (pogotowie ratunkowe, pielęgniarkę szkolną, inną osobę pełnoletnią).

2. Pracownik szkoły, który przyjął informację o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn w sposób wykluczający:

 1. - dopuszczenie do miejsca osób niepowołanych,
 2. - zmiany położenia przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwolą odtworzyć jego okoliczności.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

W sytuacji innego wypadku zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny na podstawie rozmów przeprowadzonych z poszkodowanym i świadkami wypadku.

3. Każdy wypadek, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem należy złościć niezwłocznie. Obowiązek zgłoszenia dotyczy nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników szkoły.

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym informować niezwłocznie Dyrektora, a w razie jego nieobecności dyżurującą kadrę kierowniczą.

5. Dyżurująca kadra kierownicza informuje o wypadku:

- rodziców poszkodowanego (prawnych opiekunów),

- społecznego inspektora pracy,

- o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym – także prokuratora i kuratora oświaty,

- o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia – także inspektora sanitarnego.

6. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadku natychmiast po otrzymaniu wiadomości o wypadku, a w szczególności:

- dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń oraz bada warunki wykonywania pracy/nauki i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

- prowadzi rozmowę z poszkodowanym (o ile stan zdrowia na to pozwala), świadkami wypadku,

- w miarę potrzeby zasięga opinii lekarza lub innych specjalistów.

7. Przedstawiciel ustawowy poszkodowanego ucznia/ poszkodowany pracownik ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym wg. obowiązujących przepisów, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany pouczyć pracownika i ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć