Aktualności

STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY klas O-III PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS IV-VI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO PROCEDURA WYBUCHU NIEPOWIKŁANEGO PROCEDURA WYBUCHU POWIKŁANEGO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY - ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Procedury funkcjonowania Dziennika Elektronicznego LIBRUS -

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY klas O-III

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH 0 – 3 REALIZOWANY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE

 

Celem Ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” uczniów. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Celem edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z nowymi przepisami  jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym
i estetycznym. Należy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności konkretnych praw i obowiązków. Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Program wychowawczy powinien tworzyć spójną całość z programem nauczania. Edukacja wczesnoszkolna jest niezwykle ważnym etapem w życiu każdego dziecka. Stanowi fundament, na którym opiera się całe dalsze kształcenie i wychowanie.

Od tego pierwszego pobytu dziecka w szkole zależy często cała jego przyszłość, jego stosunek do grupy społecznej, wartości i wreszcie stosunek do siebie samego.

I etap nauki rozpoczyna karierę szkolną dzieci i wprowadza do systematycznej pracy nad własną edukacją. Edukacja wczesnoszkolna wyznacza kierunek działań pedagogicznych oraz warunkuje dalsze losy i karierę szkolną uczniów.

KRYTERIUM SUKCESU:

 • Dziecko rozumie i akceptuje uczucia swoje i innych.
 • Dziecko potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko zna i akceptuje zasady i normy postępowania w grupie.
 • Dziecko umie rozmawiać na temat konfliktu i wspólnie poszukuje z nauczycielem rozwiązania.
 • Dziecko potrafi samodzielnie podejmować decyzje.
 • Dziecko zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 • Dziecko umie prosić o to, czego chce, ale nie żąda tego.
 • Dziecko potrafi szanować godność i wolność drugiego człowieka.

 

CELE PROGRAMU:

Naczelnym celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw, umiejętności współżycia w rodzinie, grupie dziecięcej i środowisku, ukazanie konieczności ochrony przyrody, a także dostrzeganie w najbliższym otoczeniu potrzeby dostarczania innym radości, wykształcenie u dzieci świadomości, że stanowią integralną część społeczności szkolnej i środowiska, czerpiąc satysfakcje z dostarczania innym pomocy i radości.

 

ROLA PROGRAMU:

Rolą programu jest integracja uczniów w klasie, szkole i środowisku. Realizacja programu i założenie ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka sprawi, że lepiej poznamy każdego wychowanka, jego sytuację rodzinną a dzięki temu ułatwimy sobie realizację zamierzonych w programie treści wychowawczych.

Najważniejsze w pracy z dziećmi jest wykształcenie takich postaw, by w przyszłości były dobrymi ludźmi, wrażliwymi na potrzeby innych, przygotowanymi do właściwego odbioru sztuki i potrafiącymi właściwie funkcjonować w otaczającym świecie.

 

PRZESŁANIE WYCHOWAWCZE SZKOŁY:

Wszystko, czego doświadcza dziecko zależy od środowiska, w którym żyje.

Toteż:

 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się krytykować,
 • Jeśli dziecko żyje w śmieszności, uczy się wstydzić,
 • Jeśli dziecko żyje w zawstydzeniu, uczy się być winnym,
 • Jeśli dziecko żyje w tolerancji, uczy się cierpliwości,
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze pochwały, uczy się doceniania,
 • Jeśli dziecko żyje w uczciwości, uczy się sprawiedliwości,
 • Jeśli dziecko żyje w bezpieczeństwie, uczy się mieć wiarę,
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze doceniania, uczy się lubić siebie,
 • Jeśli dziecko żyje w zgodzie i przyjaźni, uczy się znajdować w świecie miłości.

 

     I. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

1. Kształtowanie i rozwijanie nawyków w zakresie bezpiecznego zachowania się podczas zabawy w szkole i poza nią.

     1a. Czuwanie nad bezpieczeństwem w szkole i poza nią.

     2. Kształtowanie i rozwijanie nawyków w zakresie życia rodzinnego.

     3. Dbanie o prawidłową postawę ciała, higienę osobistą itp.

     4. Spotkania z pielęgniarką.

     5. Przeciwdziałanie agresji.

     6. Przestrzeganie planu dnia i higieny pracy.

7. Dziecko zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

7a. Dziecko wi,że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza  kontakty społeczne.

 7b. Dziecko posiada świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości     kontaktów i podawania swojego adresu.

     7c. Dziecko stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu
     i  multimediów.

 

 1. Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw społecznych.

 

     1. Rozwijanie więzi koleżeńskich w grupie rówieśniczej.

2. Uczenie współdziałania w współpracy w grupie oraz szacunku dla innych bez względu na   stan zdrowia, pochodzenia i wyznania.

2 a. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi ( pro społeczne postawy).

2 b. Wdrażanie do respektowania norm i reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

3. Szanowanie mienia społecznego (klasowego i szkolnego).

4. Wdrażanie do punktualności, obowiązkowości i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach.

5. Tworzenie podstaw samorządności – Mały Samorząd.

6. Integrowanie społeczności uczniowskiej.

7. Współpraca z Przedszkolem i Domem Dziecka.

8. Poszanowanie odrębności kulturalnej i religijnej.

9. Dostarczanie właściwych wzorów zachowań i dbanie o kulturę języka i komunikację.

10. Zbiórka odzieży, żywności dla potrzebujących.

11. Przekazywanie informacji na temat wartości pieniądza.

11 a. Dziecko ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę potrafi dostosować swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go.

12. Uczulanie na zagrożenia ze strony ludzi.

12a. Dziecko wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc.

12b. Dziecko wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

13. Informowanie o Prawach Człowieka a szczególnie o prawach i obowiązkach ucznia.

 

 1. Kształtowanie ciekawości świata i aktywności poznawczej dziecka.

 

1.Odkrywanie zdolności i zainteresowań uczniów.

2. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

2a. Organizowanie wyjść do teatru, na koncerty itp.

3. Zapewnienie rozwoju zainteresowań na kółkach i zajęciach pozalekcyjnych, świetlicy szkolnej oraz bibliotece i czytelni multimedialnej.

4. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.

5. Pomaganie uczniom w wyrównywaniu braków i przezwyciężaniu trudności oraz niepowodzeń szkolnych.

6. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego.

 

 1. Budzenie szacunku do wszystkich form życia w przyrodzie.

 

 1. Ochrona naturalnego środowiska.
 2. Wskazywanie zależności świata roślin i zwierząt oraz zwrócenie uwagi na ogólno pojętą ekologię.
 3. Propagowanie czynnego wypoczynku.
 4. Pomoc zwierzętom w czasie zimy.
 5. Opieka nad kącikiem przyrody.
 6. Zbiórka pieniędzy dla Schroniska dla Zwierząt.

 

 1. Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

 

 1. Przygotowanie i organizowanie imprez okolicznościowych.
 2. Poznawanie najbliższej okolicy oraz ciekawych ludzi.
 3. Organizowanie konkursów tematycznych.
 4. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
 5. Obchodzenie ważnych uroczystości patriotycznych.
 6. Rozwijanie tożsamości narodowej – dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.
 7. Rozwijanie tolerancji wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp., dziecko wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 1. Współpraca z Rodzicami.

 

 1. Organizowanie cyklicznych spotkań według kalendarza szkolnego.
 2. Zapoznanie rodziców ze statutem, misją i wizją szkoły, programem wychowawczym i programem profilaktycznym.
 3. Wspólne wycieczki.

 3a. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły.

 4.Udzielanie pomocy w zakresie poradnictwa wychowawczego.

 

 1. Promocja szkoły w środowisku.

 

 1.Współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz Kościołem.

 2.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 3. Współpraca z Policją i Strażą Miejską.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć