Aktualności

 • ZAPROSZENIE

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 81

  im. Juliana Ursyna Niemcewicza,

  Rada Pedagogiczna,

  Uczniowie oraz Rodzice

  mają zaszczyt zaprosić

  na obchody 60-lecia szkoły

  połączone ze zmianą patrona

   

  *31 maja 2019 r. o godz.12.00   Sesja naukowa p.t.„Dzieje Szkoły Podstawowej nr 81 w latach 1959-2019” w Szkole Podstawowej nr 81   przy ul.. Puszczyka 6

   

  *1 czerwca 2019 r. w godz.10.00-14.00  Festyn „Święto ulicy Puszczyka” – piknik naukowy (harmonogram w załączniku)

   

   

 • „Lato w mieście 2019”

  „Lato w mieście 2019”

  Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście 2019” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane jest:

  dostarczenie zgodnie z harmonogramem zapisu w terminie od 7 maja od godziny 8.00 do 16 maja do godz. 16.00  karty kwalifikacyjnej wraz z  potwierdzeniem wniesionej opłaty za posiłki lub  zaświadczenia z macierzystej szkoły o zwolnieniu z opłat.

  Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 7,00 zł - w tytule przelewu prosimy podać: "żywienie lato w mieście 2019", nazwisko i imię dziecka, termin uczestnictwa w akcji, nr szkoły do której dziecko uczęszcza.

  Nr konta: 61103015080000000550351072. Szkoła Podstawowa nr 81 Warszawa, ul. Puszczyka 6.


 • Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

  Dyżur wakacyjny dla oddziału przedszkolnego

  IV turnus (12 - 30  sierpnia 2019).

  Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w okresie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. Opłatę za dyżur w wysokości 150,00 zł. (stawka dzienna - 10,00 zł), należy wpłacić na rachunek bankowy: 61 1030 1508 0000 0005 5035 1072, Szkoła Podstawowa nr 81 Warszawa, ul. Puszczyka 6, w treści przelewu należy wpisać: "żywienie - dyżur wakacyjny sześciolatka - nazwisko, imię dziecka, nr placówki, do której dziecko obecnie uczęszczać”.

 • LATO W MIEŚCIE

  Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

  Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji

  lato_w_miescie.docx

 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  na prośbę URZĘDU M.ST. WARSZAWY Dzielnica Ursynów zamieszczamy pismo Pani  Prezydenti Renaty Kaznowskiej:

  SC_MF311-1190405130300_(003).pdf

 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły informuje, że nasza szkoła nie przystępuje do strajku, jednakże na prośbę  URZĘDU M.ST. WARSZAWY
  Dzielnica Ursynów  przekazujemy

   w załączeniu:

  1. list Prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego skierowany do rodziców,
  2. Druki ZUS i instrukcję dla rodziców chcących skorzystać z zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidywanym zamknięciem placówki oświatowej.

   

  List_Prezydenta_m.st._Warszawy_do_rodzicow.pdf

  Wzor_wniosku_zus.pdf

  Wzor_oswiadczenia(1).pdf

 • URSYNOWSKA EKOLIGA

  URSYNOWSKA EKOLIGA

  zbiórka makulatury w naszej szkole odbędzie się 9 kwietnia i 7 maja w godzinach 7.00 – 9.00

 • RODO

  23.01.2019

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  przez Szkołę Podstawową nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

  realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Warszawa, ul. Puszczyka 6 (dalej: Administrator)

  W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

  W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
  o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres e-mail:ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl.,

  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Ochrony Danych, Anna Polarczyk, 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6.

  Skąd mamy dane osobowe ?

  Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

  1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
  2. współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
  3. zatrudniania osób placówce,
  4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
  5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania  

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

  W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

  Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
  i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

  Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

  Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).    

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

  W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

  W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

  Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

  Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

  Państwa dane przechowujemy:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez ……….. od jego zakończenia,
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

   

  Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

  Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
  w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

  Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursyno.oswiata.iod1@edu.um.warszaswa.pl, lub telefonicznie pod nr 226436026 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

  Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.

 • Program "Lato w Mieście 2019"

 •       Zapraszamy  wszystkich rodziców dzieci sześcioletnich do zainteresowania się ursynowskim projektem „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”. 

   

  List_do_Rodzicow_(1).docx

   

                                                                                        „AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”                             

   

 • Aktywny sześciolatek

   
   
   
   
   
   
                                                                                                 „AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”
   
   
   
   
   
  „Aktywny Sześciolatek w I klasie”
  W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.
  Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:
  4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
  atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
  nauczanie z wykorzystaniem metody projektu - jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) - metoda może być stosowana już w przedszkolu,
  naukę na I zmianę,
  4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,
  program „Sześciolatek bez prac domowych”,
  udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa
  oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:
  wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,
  potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej - znać numery 112, 999, 997, 998,
  wskazywać i nazywać przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,
  umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;
  wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
  w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,
  potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,
  udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):
  „Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych - nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).
  „Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
  i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).
  bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
  udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia: „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.
  możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
  zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny, prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.
   
 • List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 • WARUNKI UBEZPIECZENIA I INFORMACJE RODO

 • HARMONOGRAM PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO 2018/2019

 • Nowa organizacja ruchu wokół szkoły

 • Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy

  Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy
 • Szkoła Bliżej Nauki

 • Lato w Mieście

  Lato w Mieście

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2018" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   


   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   


   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 26 stycznia 2018 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2017_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.doc

   

  REGULAMIN_PUNKTU_DZIENNEGO_POBYTU_UCZESTNICZaCEGO_W_PROGRAMIE.docx

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 25 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 2

   

   10.00- 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 3

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

   Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   11.00-12.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 6

   

  13.00 – 14.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

  Grupa 7

   

  9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 8

   

   10.00-11.00

  Karate

   

  Grupa 9

  11.00-12.00

  Karate

   

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 26 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 12.00

  Wycieczka do Łazienek Królewskich   

   

  Grupa 2

   

  9.00- 10.00

  Karate

     

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Karate

   

  Grupa 5

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 7

   

  11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

  Grupa 8

   

   9.30-10.30

  Straż Miejska

   

   

   

  Grupa 9

  10.30-11.30

  Straż Miejska

   

  Grupa 10

  9.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 27 czerwca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  9.00 – 10.30

  Gry planszowe

   

  Grupa 2

   

   9.00 – 10.30

  Gry planszowe

   

  Grupa 3

   

  10.30 – 12.00

  Gry planszowe

   

  Grupa 4

   

   

  10.30 – 12.00

   Gry planszowe

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 11.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Grupa 8

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

   

  Grupa 9

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 10

  9.00-10.00

  Karate

   

   

      

                                                        

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

                                                         na dzień 28 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   9.30-11.30

  Muzeum w Wilanowie

   

  Grupa 2

   

   10.00- 12.00

  Ściana Południowa

   

   

  Grupa 3

   

   9.30 – 11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 6

   

  10.00-11.00

  Karate

              

   

   

  Grupa 7

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 8

   

   11.00-12.00

  Karate

   

   

  Grupa 9

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 10

  11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 29 czerwca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 2

   

   10.00- 11.00

   Karate

   

  Grupa 3

   

  9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 5

   

  10.30-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 6

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego „Żołnierski plecak”

   

   

  Grupa 7

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 9

  11.00-12.00

  Karate

   

  Grupa 10

    10.15 – 11.45

   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 2 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 2

   

  12.00 – 13.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 3

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

               

   

  Grupa 5

   

  13.00-14.00

  Kręgle  

   

   

  Grupa 6

   

      10.00 – 12.00

   Gry planszowe

   

   

  Grupa 7

   

   10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

     

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 – 11.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 3 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 3

   

   09.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 5

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda        

   

  Grupa 6

   

  12.00-13.00

  Muzeum Warszawy-„Nowe szaty warszawiaka” 

   

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Grupa 10

  10.00 – 12.00

   Gry planszowe

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 4 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 2

   

    10.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

            

   

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

   

  Grupa 5

   

   10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 6

   

     10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

   

  Grupa 7

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

           

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 5 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Turniej sportowy

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Grupa 5

   

  10.15-12.00

  Muzeum Narodowe – „Królowie Polski"            

             

   

   

  Grupa 6

   

  9.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

  10.00-12.00

  Turniej sportowe

   

   

  Grupa 8

   

   10.00-12.00

  Ściana Południowa

   

   

   

  Grupa 9

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 6 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 2

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Starówka-„Legendy”

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

              

   

  Grupa 5

   

   10.00-12.00

  ZOO           

   

   

  Grupa 6

   

   10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne  

   

   

  Grupa 7

   

  11.00-12.00

  Park Dinozaurów

   

  Grupa 8

   

   11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

   

   

  Grupa 9

  10.30-11.30

  Plac Zabaw - HULAKULA

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 9 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  11.00-12.00

  Teatr Scena ,,Cmok Smok’’ Kajakowa 12 B

   

  Grupa 2

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda        

   

  Grupa 3

   

  10.00– 12.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 12.00                   13.00-14.00

  Robotyka                       Kręgle

                           

   

  Grupa 5

   

              

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 6

   

     

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 10 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 2

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  ZOO

   

  Grupa 4

   

   

  13.30-15.30

  Teatr ,,Wiślana opowieść’’ oraz warsztaty lalkarskie

   

  Grupa 5

   

              

  9.30– 11.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 6

   

     

         10.00-12.00

  Ściana Południowa ul.Hirszfelda    

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 11 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 5

   

              

  12.00-13.00

  Muzeum Drukarstwa ,,Ksiąg zdobienie’’

    ul. Ząbkowska 23/25

   

  Grupa 6

   

     

         11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda    

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 12 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  9.30– 11.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 2

   

      

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 3

   

  11.00-12.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 5

   

              

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

      10.00-11.00

  Łazienki Królewskie

   

   

   

                                                                Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 13 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 2

   

               

  11.00-12.00

  Muzeum Warszawy ,,Przygoda na Starym Mieście’’

   

  Grupa 3

   

  12.00-13.00

  Muzeum Warszawy ,,Legendy z dreszczykiem’’

   

  Grupa 4

   

   

  10.30-11.30

  Muzeum Warszawskiej Pragi ,,Lato ze zwierzakami z warszawskiego ZOO ‘’ lekcja oraz warsztaty

   

  Grupa 5

   

              

         11.00-12.00                            13.00-14.00

  Basen ul.Hirszfelda                         Kręgle

   

   

  Grupa 6

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć