Aktualności

 • ZAPISY DO WARSZAWSKIEGO PROGRAMU "ZIMA W MIEŚCIE"

  Szanowni Państwo,

   w dniu dzisiejszym tj. 4.XII.2018 r. o  12.00 rozpoczynają się zapisy do Warszawskiego „Programu Zima w Mieście” 2019.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

  oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

  https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

   

 • AKCJA "ZIMA W MIEŚCIE" 2019

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • WARUNKI UBEZPIECZENIA I INFORMACJE RODO

 • HARMONOGRAM PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO 2018/2019

 • RODO

  RODO

   

   

   

   

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  przez  Szkołę Podstawową Nr 81 im. Lucjana Rudnickiego

  02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6

  realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 81 im. Lucjana Rudnickiego 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6 (dalej: Administrator)

  W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

  W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
  o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres  e-mail: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl

  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Marcin Paradysz, Szkoła Podstawowa Nr 81 im. Lucjana Rudnickiego 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 6.

  Skąd mamy dane osobowe ?

  Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

  1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
  2. współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
  3. zatrudniania osób placówce,
  4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
  5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania  

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

  W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

  Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
  i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

  Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

  Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).    

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

  W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

  W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

  Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

  Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

  Państwa dane przechowujemy:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez 50 lat  od jego zakończenia,
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

   

  Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

  Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
  w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

  Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl  lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

  Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.

   

   

   

   

   

 • Zaproszenie Pana BURMISTRZA

  Zaproszenie Pana BURMISTRZA
 • Nowa organizacja ruchu wokół szkoły

 • Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy

  Pismo Pana Burmistrz Roberta Kempy
 • Lato w Mieście

  Lato w Mieście

   

  Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji "Lato w Mieście 2018" w SP 81, dzieci biorą udział
  w zajęciach grup, do których są przypisane.

   

   


   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zgodnie z regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej

   dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

   

   do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

   

   


   

  Drodzy Rodzice,

  uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w   strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia. Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

     

   UWAGA

   

   

  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika  posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym (tel.226436026) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w Feryjnej Placówce Edukacyjnej  danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

  Wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki rodzic / opiekun prawny składa do ostatniego dnia akcji w placówce tj. do 26 stycznia 2018 r., we wniosku należy wskazać dni, w których dziecko było nieobecne oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot.

   

  REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_HAL_UCSiR_2017_-_GRUPY_ZORGANIZOWANE.doc

   

  REGULAMIN_PUNKTU_DZIENNEGO_POBYTU_UCZESTNICZaCEGO_W_PROGRAMIE.docx

   

  REGULAMIN_PLYWALNI_Koncertowa_aktualny.doc

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 25 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 2

   

   10.00- 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 3

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 – 11.00

   Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   11.00-12.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 6

   

  13.00 – 14.00

  Kręgle ul.Pileckiego

   

  Grupa 7

   

  9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 8

   

   10.00-11.00

  Karate

   

  Grupa 9

  11.00-12.00

  Karate

   

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 26 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00 – 12.00

  Wycieczka do Łazienek Królewskich   

   

  Grupa 2

   

  9.00- 10.00

  Karate

     

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Karate

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Karate

   

  Grupa 5

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 6

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 7

   

  11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

  Grupa 8

   

   9.30-10.30

  Straż Miejska

   

   

   

  Grupa 9

  10.30-11.30

  Straż Miejska

   

  Grupa 10

  9.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 27 czerwca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  9.00 – 10.30

  Gry planszowe

   

  Grupa 2

   

   9.00 – 10.30

  Gry planszowe

   

  Grupa 3

   

  10.30 – 12.00

  Gry planszowe

   

  Grupa 4

   

   

  10.30 – 12.00

   Gry planszowe

   

  Grupa 5

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 11.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Grupa 8

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

   

  Grupa 9

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 10

  9.00-10.00

  Karate

   

   

      

                                                        

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

                                                         na dzień 28 czerwca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   9.30-11.30

  Muzeum w Wilanowie

   

  Grupa 2

   

   10.00- 12.00

  Ściana Południowa

   

   

  Grupa 3

   

   9.30 – 11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 5

   

   9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 6

   

  10.00-11.00

  Karate

              

   

   

  Grupa 7

   

   10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

  Grupa 8

   

   11.00-12.00

  Karate

   

   

  Grupa 9

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 10

  11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 29 czerwca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

   11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 2

   

   10.00- 11.00

   Karate

   

  Grupa 3

   

  9.00-10.00

  Karate

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 5

   

  10.30-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 6

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego „Żołnierski plecak”

   

   

  Grupa 7

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 9

  11.00-12.00

  Karate

   

  Grupa 10

    10.15 – 11.45

   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 2 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 2

   

  12.00 – 13.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 3

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 4

   

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

               

   

  Grupa 5

   

  13.00-14.00

  Kręgle  

   

   

  Grupa 6

   

      10.00 – 12.00

   Gry planszowe

   

   

  Grupa 7

   

   10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

     

   

   

  Grupa 8

   

   10.00 – 11.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 3 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 3

   

   09.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 5

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda        

   

  Grupa 6

   

  12.00-13.00

  Muzeum Warszawy-„Nowe szaty warszawiaka” 

   

   

  Grupa 7

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Grupa 10

  10.00 – 12.00

   Gry planszowe

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 4 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Grupa 2

   

    10.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

            

   

   

  Grupa 3

   

  10.00 – 11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Grupa 4

   

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

   

  Grupa 5

   

   10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 6

   

     10.00-12.00

  Park dinozaurów

   

   

  Grupa 7

   

  11.00 – 12.00

  Warsztaty plastyczne ul. Amundsena

           

   

   

  Grupa 8

   

  10.00-12.00

  Muzeum Wojska Polskiego

   

   

  Grupa 9

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

  Grupa 10

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 5 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Łazienki Królewskie

   

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Turniej sportowy

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne

   

  Grupa 5

   

  10.15-12.00

  Muzeum Narodowe – „Królowie Polski"            

             

   

   

  Grupa 6

   

  9.30-11.00

  Pracownia Rzeźby ul. Amundsena

   

  Grupa 7

   

  10.00-12.00

  Turniej sportowe

   

   

  Grupa 8

   

   10.00-12.00

  Ściana Południowa

   

   

   

  Grupa 9

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 6 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Bulwary wiślane – „Legendy Warszawy”

   

  Grupa 2

   

  13.00-14.00

  Kręgle

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Starówka-„Legendy”

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

              

   

  Grupa 5

   

   10.00-12.00

  ZOO           

   

   

  Grupa 6

   

   10.00-12.00

  Muzeum Geologiczne  

   

   

  Grupa 7

   

  11.00-12.00

  Park Dinozaurów

   

  Grupa 8

   

   11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda

   

   

   

  Grupa 9

  10.30-11.30

  Plac Zabaw - HULAKULA

   

  Grupa 10

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 9 lipca 2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  11.00-12.00

  Teatr Scena ,,Cmok Smok’’ Kajakowa 12 B

   

  Grupa 2

   

  11.00 – 12.00

  Basen ul. Hirszfelda        

   

  Grupa 3

   

  10.00– 12.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 4

   

   

  10.00 12.00                   13.00-14.00

  Robotyka                       Kręgle

                           

   

  Grupa 5

   

              

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 6

   

     

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 10 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 2

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  ZOO

   

  Grupa 4

   

   

  13.30-15.30

  Teatr ,,Wiślana opowieść’’ oraz warsztaty lalkarskie

   

  Grupa 5

   

              

  9.30– 11.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 6

   

     

         10.00-12.00

  Ściana Południowa ul.Hirszfelda    

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 11 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 2

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 3

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 4

   

   

   

  10.00-12.00

  Multikino -  film pt.,,Uprowadzona księżniczka’’

   

  Grupa 5

   

              

  12.00-13.00

  Muzeum Drukarstwa ,,Ksiąg zdobienie’’

    ul. Ząbkowska 23/25

   

  Grupa 6

   

     

         11.00-12.00

  Basen ul.Hirszfelda    

   

   

   

   

  Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 12 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  9.30– 11.00

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 2

   

      

  11.00– 12.30

   Pracownia Rzeźby ul. Amundsena 4

   

  Grupa 3

   

  11.00-12.00

  Basen ul. Hirszfelda

   

  Grupa 4

   

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

  Grupa 5

   

              

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 6

   

      10.00-11.00

  Łazienki Królewskie

   

   

   

                                                                Zajęcia planowane dla poszczególnych grup

  na dzień 13 lipca  2018 roku

   

   

  Grupa

   

   

  Zajęcia

   

  Grupa 1

   

  10.00-11.00

  Arena Ursynów ul.Pileckiego

   

  Grupa 2

   

               

  11.00-12.00

  Muzeum Warszawy ,,Przygoda na Starym Mieście’’

   

  Grupa 3

   

  12.00-13.00

  Muzeum Warszawy ,,Legendy z dreszczykiem’’

   

  Grupa 4

   

   

  10.30-11.30

  Muzeum Warszawskiej Pragi ,,Lato ze zwierzakami z warszawskiego ZOO ‘’ lekcja oraz warsztaty

   

  Grupa 5

   

              

         11.00-12.00                            13.00-14.00

  Basen ul.Hirszfelda                         Kręgle

   

   

  Grupa 6

   

  10.00-11.00

  Hala Sportowa ul.Hawajska

   

   

   

   

 • Szkoła Bliżej Nauki

 • Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście”...(nie dotyczy dyżuru wakacyjnego)

  Potwierdzeniem zapisu dziecka do programu „Lato w mieście” w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za posiłki, w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15:00.

  Opłatę w wysokości 7 złotych za dzień należy wpłacić na rachunek bankowy:

  61 1030 1508 0000 0005 5035 1072.

  W tytule przelewu należy wpisać:

  Żywienie Lato w Mieście, nazwisko i imię dziecka, termin pobytu".

   

 • WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

  Wszystkie informacje dotyczące akcji "Wielka Zbiórka Książek"

  są dostępne w LIBRUSIE.

  Zapraszamy do udziału.WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK - Obrazek 1

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ W DNIU 10.04.2018

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ W DNIU 10.04.2018

  15.00 - 17.00 -  dyżur pedagoga i psychologa (gabinet pedagoga)
  17.00 - klasa 0a - spotkanie z wychowawcą w sali 7

  17.00 - klasy 4a, 4b, 4c - pogadanka eksperta z dziedziny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (świetlica) - omówienie programu edukacyjnego skierowanego do uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej poprzedzająca  zajęcia z uczniami

  18.00 - klasa 7a, 7b  - spotkanie z dyrekcją i nauczycielami (w świetlicy)

  17.00 - 18.30 -  spotkania indywidualne z nauczycielami (z nauczycielami uczącymi w klasach siódmych do 18.00)


  Sala 5
  Błaszkowska Maria - język polski
  Cieśla Ewa - język polski, język niemiecki (do 18.00)
  Skrzypczyk Wanda - język polski (do 18.00)

  Zielińska Agnieszka - biologia, przyroda (do 18.00)

  Sala 6
  Pełnia - Iwanicka Ewa - przyroda, matematyka
  Smolińska Karolina - muzyka
  Wojda Elżbieta - matematyka(do 18.00)
  Szafrańki Jerzy - fizyka(do 18.00)

  Sala 9
  Czyż Adam - język hiszpański(do 18.00)
  Mroczyk Katarzyna - język angielski
  Studzińska Hanna - język angielski

  Sala 10
  Bugajewska Magdalena - religia
  Okła Wioletta - religia
  Urban Monika - język angielski(do 18.00)

  Sala 10a
  Kapera Maciej - wychowanie fizyczne
  Kempa Adam - wychowanie fizyczne
  Nowakowska Elżbieta - wychowanie fizyczne
  Szeląg Tomasz - wychowanie fizyczne

  Sala 11
  Dziwirek Aleksandra - matematyka, informatyka
  Wolanin -Łubkowska Dorota - język angielski, plastyka(do 18.00)
  Zielińska Barbara - technika, informatyka

  Sala 12a
  Sadowska - Martyka  Anneta - język angielski

  Sala 20
  Paprocka Anna - historia (do 18.00)
  Pełnia - Iwanicka Beata - chemia(do 18.00)
  Sitkiewicz Alicja - geografia (do 18.00)


  W klasach  1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d - spotkania odbywają się według harmonogramów podanych przez wychowawców.

 • DYSKOTEKA

  Szanowni Państwo,

   informujemy, że 12 kwietnia od godziny 18.00 do godziny 20.00 odbędzie się  dyskoteka dla uczniów klas 4 - 7.

  Organizatorem dyskoteki jest Rada Rodziców.

  Z poważaniem

  Dyrekcja

 •  Dyrektor SP 81 informuje, że w roku szkolnym 2017/18 uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w następujące dni wiosennej przerwy świątecznej:

  - 29.03.2018 (czwartek) w godzinach od 7.00 do 17.00

  - 30.03.2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

  - 03.04.2018 (wtorek) w godzinach od 7.00 do 17.00

   

  Deklaracje dotyczące wiosennej przerwy świątecznej  znajdują się na stronie szkoły (poniżej) i w sekretariacie.

   

  Rodzice samodzielnie pobierają karty i wypełnione składają w sekretariacie  do 26.03.2018 r.

   

   

  deklaracja.docx

   

   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć