Aktualności

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Nowy harmonogram rekrutacji

  Szanowni Państwo,

  zalecamy wysyłanie wniosków drogą elektroniczną na adres sp81@edu.um.warszawa.pl

 • Dyżur wakacyjny

  Szanowni Państwo,

   

  Informuję, że zgodnie z harmonogramem:

  od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

   

  zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.

  Jeszcze raz podkreślam, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom na hasła dostępu.

  Hasła trzeba przekazać rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

  Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji – jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

  Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

  Z poważaniem

   

  --
  Jarosław Szmytkowski
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Biuro Edukacji (BE)

  Wydział Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego

  ul. L. Kruczkowskiego 2, pokój 4.71, 00-412 Warszawa
  tel. +48224433519
  faks +48224433512

 • Zmiany w rekrutacji

  Komunikaty na stronie www BE dot. zmian w rekrutacji do klas I w SP oraz do przedszkoli (w różnych językach):

  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

   

   

   

   

  Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z koronawirusemWnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

   

   1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

   

  Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

   Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

  2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

  !! Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з #коронавірус:

  Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

  1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти  www.edukacja.warszawa.pl

  2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою. 

  У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

   

 • List od prezydenta miasta

 • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

   

  Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

   

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

  Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

  Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

   

 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  11.03.2020

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze,

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   

   

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę Urzędu Dzielnicy informujemy: 

  „Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

   

 • „URSYNÓW GRA DLA JULKA WRÓBLA”.

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja szkoły pragnie zaprosić Państwa do udziału w Akcji Charytatywnej, w ramach której odbędzie się koncert „URSYNÓW GRA DLA JULKA WRÓBLA”.

  Miejsce i czas akcji to:

   Szkoła Podstawowa nr 340 przy ul. Lokajskiego,

  1 marca 2020 roku w godzinach 11.00 – 15.00

   

  Nasza szkoła odpowiedzialna jest za część artystyczną tego spotkania.

  Jednocześnie Dyrekcja bardzo dziękuje Pani Agnieszce Pieśko  - za olbrzymie zaangażowanie w tworzenie i prowadzenie od strony artystycznej całej imprezy oraz Panu Tomaszowi Maciejczykowi – za zaangażowanie i inspirację w tworzeniu tego wydarzenia.

  To dla nas zaszczyt pracować z takimi Rodzicami.

  W akcję włączą się również wolontariusze -  30 uczniów oraz 30 nauczycieli z naszej szkoły, a także absolwenci: Maciej Grabowski, Stefania Kowal, Nikodem Maciaszek, Amelia Przepiórka.

  Historia chorego chłopca bardzo poruszyła naszą społeczność. Julek jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego.

  Do udziału w koncercie zaproszeni :

  Pan Robert Cieśla

  Pan Wojciech Jeschke

  Pan Robert Kaczmarek

  Pani Stefania Kowal

  Pani Kamila Malik

  Pani Monika Mrozowska

  Pan Michał Masłoń

  Pani Agnieszka Szklarz

  Promni - Ludowy Zespół Artystyczny SGGW im. Z. Solarzowej

  Wujek Samo Zło  - Pan Maciej Gnatowski

 • Zapraszamy na „Giełdę Zawodów. Dobrze wybrane”

  Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki - 11-12 marca, godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

  Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, które podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane w podziale na następujące branże:

  •             Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka

  •             Ekonomia i Handel

  •             Transport i Drogownictwo

  •             Budownictwo

  •             Nowe Technologie

  •             Usługi

  •             Fotografia i Multimedia

  Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy odwiedzą giełdę będą mogli uzyskać informacje na temat różnych zawodów oraz zapoznać się ze specyfiką nauczania danego zawodu. Będą mogli porozmawiać z uczniami, którzy uczą się już danego zawodu a także skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych.

  Zwiedzający mogą liczyć na dodatkowe atrakcje - prezentacje multimedialne, gry edukacyjne i filmy przygotowane przez szkoły zawodowe.

  Zapisy będą prowadzone za pomocą systemu elektronicznej rejestracji  pod adresem:

  gieldazawodow.wcies.edu.pl od 25 lutego od godz. 9.00 do 5 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja obejmuje zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych (do 32 uczniów) wraz            z opiekunem.

  Wstęp wolny dla rodziców od godz. 15.00 do 19.00

   

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  przez Szkołę Podstawową nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza

  realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Szkoła Podstawowa  nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Warszawa, ul. Puszczyka 6 (dalej: Administrator)

  W jaki sposób można uzyskać  informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

  Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy kierować do  wyznaczonego  przez Administratora inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres e-mail:ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl. lub pisemnie na adres Administratora.

  Skąd mamy dane osobowe ?

  Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

  1. rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
  2. współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
  3. zatrudniania osób placówce,
  4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
  5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania  

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c, art.9 ust. 2 lit. a).

  W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

  Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
  i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

  Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

  Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).    

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

  W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

  W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

  Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

  Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw Administratora, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

  Państwa dane przechowujemy:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez okres prawem określony, od jego zakończenia,
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

   

  Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

  Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

  , poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
  w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

  Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursyno.oswiata.iod1@edu.um.warszaswa.pl,  lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora.

  Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

   

 • DNI OTWARTE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

   

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja zaprasza Rodziców Uczniów klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

  na spotkanie informacyjne,które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 81 w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 17.30.

   

 • SIEGNIJ PO WIĘCEJ

  Tu jest realizowany projekt: 

  Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

  Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM

  na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r. 

   

  Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy, kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

   

  Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

  Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

   

   

 • OGARNIJ INŻYNIERIĘ

 • KONKURS HOJNA KLASA

  KONKURS "HOJNA KLASA"

 • Informacja o piłkarskim turnieju charytatywnym i licytacji, aby wesprzeć Julka

 • Zima w mieście 2020

  Szanowni Państwo,

  Informujemy , iż w dniu 14.01.2020 r. o  12.00 rozpoczną się zapisy do Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście 2020".  

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

  oraz bezpośrednio w systemie zgłoszeń pod adresem:

  https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć