Aktualności

Profil szkoły Historia Przesłanie wychowawcze szkoły Misja i wizja szkoły Model absolwenta Kronika szkolna 1977-2007 COMENIUS 1 Szkola widziana oczami nauczycieli

O szkole

Szkola widziana oczami nauczycieli

Kiedy zaczynałam pracę w naszej szkole prawiesześć lat temu, byłam właściwie początkującym nauczycielem i bibliotekarzem.Skupiłam się głównie na tym, aby dobrze wykonywać swoje obowiązkibibliotekarza, zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji, jaką jest szkoła, zdokumentacją. Na początku nie analizowałam w wystarczającym stopniu zjawiskamisji i wizji szkoły. W ciągu lat pracy wzrosła moja świadomość, jak ważne jestwłaściwe sformułowanie wizji i misji szkoły oraz współpraca całego gronapedagogicznego, aby wcielić je w życie.

 Obecnie jesteśmy zespołem nauczycieli, którymzależy na szkole. Myślę, że większość z nas nie traktuje jej tylko i wyłączniejako „zakładu pracy”. Jest to raczej miejsce, w którym realizujemy swojeambicje, życiowe plany i staramy się, aby pracować z jak największą korzyściądla uczniów.

Wydaje mi się, że obecniejesteśmy szkołą, która dobrze przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, dożycia w rodzinie, społeczeństwie i świecie. W naszej szkole uczniowietraktowani są podmiotowo, nie spotyka ich nietolerancja, agresja,niesprawiedliwość, czują się bezpiecznie. Wspieramy ducha partnerstwa międzyuczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznościąlokalną i szkołą. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, otwartychnauczycieli oraz nowatorskie formy i metody pracy.
Realizacja_misji_szkoly_przebiega_na_nastepujacych_plaszczyznach.doc

                                                                              Iwona Janusz
                                                                                n-l biblioteki

Naszaszkoła jest szkołą kameralną. Wyraża się to zarówno w jej niewielkich (wporównaniu do innych szkół) rozmiarach, jak i stosunkowo niedużej liczbieuczniów. To pozwala na to, by nauczyciele znali swoich podopiecznych z imienia,żadne dziecko nie jest anonimowe. Dlatego nauczyciele tak mogą dobrać metody iformy pracy dydaktycznej, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swychmożliwości. Podczas prowadzonych lekcji nauczyciele wykorzystują bezpośredniedoświadczenia ucznia, przeżycia emocjonalne, twórcze myślenie, umiejętnośćrozwiązywania problemów. To sprawia, że dzieci uczą się bez strachu, wiedzą, żekażdą złą ocenę mogą poprawić, a nauczyciel przedmiotu podczas konsultacjiwyjaśni im to, czego nie zrozumiały.

         Uczniowie mogą wykazać się swoimitalentami, biorąc udział w zajęciach dodatkowych albo uczestnicząc wróżnorodnych konkursach. To również jest środkiem nauczania, ponieważ wzbogacazasób wiedzy naszych uczniów oraz kształtuje ich mechanizmy poznawcze.Jednocześnie pozwala, by uczeń odkrył swoje mocne strony.

         Swoje mocne strony nasz uczeń możerównież pokazać, uczestnicząc w życiu społeczności szkolnej. Samodzielność,współpraca, odpowiedzialność – to umiejętności niezwykle cenne we współczesnymświecie. Przejawia się to w działalności Samorządu Uczniowskiego, zwłaszczawielu akcjom charytatywnym przeprowadzanym na terenie szkoły, kiermaszach, zktórych dochód przeznaczony jest na działalność samorządu, prowadzeniu imprezszkolnych, organizowaniu dyskotek, dekorowaniu forum. Uczniowie klas starszychpotrafią dyskutować, bronić swoich racji, ich argumentacja jest rzeczowa ikonkretna. Nauczyciele szanują taką postawę swoich wychowanków i podczas takichdyskusji traktują ich jak równych sobie.

         Taka postawa nauczycieli procentujetym, że uczniowie nie boją się rozmawiać o swoich niepowodzeniach, zarówno tychszkolnych, jak i domowych. Wiedzą, że powierzenie kłopotów wychowawcy albo panipedagog – to gwarancja ich rozwiązania.

         Kameralność szkoły polega również natym, że większość uczniów i nauczycieli lubi spędzać w niej czas. Jest czysta,kolorowa, słoneczna. Wszyscy dbają o czystość, szanując pracę pań z obsługi. Niktniczego nie niszczy, a gdy coś zostanie zepsute – uczniowie potrafią przeprosići pytają, w jaki sposób można naprawić uszkodzenia.

         Jak postrzegam szkołę? Szkoła tomiejsce, do którego autentycznie lubię przychodzić. Widzę sens pracy swojej iinnych. Cenne jest to, że nie stoimy w miejscu, tylko z każdym rokiem rozwijamysię – przede wszystkim, by sprostać oczekiwaniom rodziców i uczniów (środowiskalokalnego), ale też dla siebie. Każdy pomysł zgłoszony przez nauczyciela – możebyć zrealizowany. Dyrektor nie mówi „nie”, nie szuka sposobu, by odwieśćnauczyciele od jego pomysłu – pomaga go zrealizować, podpowiada. Jest dumny zpracy uczniów i nauczycieli.MISJA__WIZJA_SZKO__Y.doc


                                                                                                                                                                                                                                                     

                                   
                                                  


                                                                                                                                                               Malwina Warszawska

Szkoła, w której pracuję jest bardzo przyjaznadla ucznia. Każde dziecko bez względu na to, czy jest zdolne, czy też przejawiadeficyty, jest w pełni akceptowane i traktowane z życzliwością  i wyrozumiałością. Naszaszkoła jest bezpieczna dla uczniów nie ma w niej przejawów przemocy. Wpajamyuczniom dobro i miłość i wymagamy, aby w codziennych relacjach z innymiprzestrzegali tych wartości. Uczniowie są uczeni uczciwości i odpowiedzialności. Przejawia się to w tym, że na co dzień jako nauczycielejesteśmy wobec nich szczerzy i wymagamy także od nich prawdomówności  i odpowiedzialności za siebie, za swoje słowai zachowania.

Mobilizujemy uczniów do aktywności isamodzielności, czego przejawem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski.Nasi wychowankowie włączają się w przygotowanie imprez szkolnych,  a niektóre z nich sami nawet prowadzą.

Szkoła stwarza możliwości wszechstronnego rozwojuuczniów poprzez organizowanie co roku licznych kół zainteresowań.

Szkoła stwarza także warunki do samodzielnegozdobywania wiedzy. W pracowni multi-medialnej, zorganizowanej w BiblioteceSzkolnej, uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości poprzezinternet.

Nasza szkoła uczy też dzieci otwartości na innych poprzez to, że sama jest otwarta naspołeczność lokalną. Co roku zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w Święcieulicy Puszczyka, a w tym roku po raz pierwszy na dzień otwarty szkoły.

 

 

Propozycje zmian w misji i wizji.

 

-    W naszej szkole nie występuje niezdrowa rywalizacja zarówno wśródnauczycieli, jak i uczniów. W zamian tego rozwija się współpraca, wzajemnapomoc i wsparcie.

-   Nasza szkoła rozwija w uczniach patriotyzm stwarzając im możliwośćprzeżywania  ważnych momentów narodowejhistorii.

-    Szkoła uczy szacunku do osób starszych poprzez utrzymywaniekontaktów z seniorami i organizowanie dla nich imprez w szkole.

-       Rozwijamy w uczniach akceptację wobec osób niepełnosprawnych, atakże wrażliwość na ich potrzeby.


                                                                                               

 

P.S.

Planowanie zmian było o tyle trudnym zadaniem, żeniektóre z nich są już obecne w naszej szkole, nie zostały tylko ujęte w misjii wizji.

 

                                                                                                                            MałgorzataKowalczyk

                                                        „ Jeślinie staniecie się na nowo podobni do dzieci, nigdy nie wejdziecie dozaczarowanego królestwa pedagogiki”

                                                                                                                  CelestynFreinet

 

 

 

 

 

Najwyższym dobrem naszej szkoły jest „Uczeń”.Szkoła już dawno przestała pełnić funkcję związaną jedynie z nauczaniem, aledba również o wszechstronny rozwój ucznia. Kierujemy się uniwersalnymiwartościami takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność. Naszaszkoła jest przyjazna dziecku i otwarta dla rodzica. Uczniowie czują siębezpieczni i są traktowani jako podmiot wszystkich działań. Wiedzą, że zawszezostaną wysłuchani i zostanie im udzielona pomoc.

Celem wychowania jest integracja i osiągnięciedojrzałości osobowej młodego człowieka. Aby rezultat wychowania był pozytywny,musi być procesem integralnym obejmującym człowieka i jego strefę fizyczną,intelektualną, społeczną, emocjonalną i duchową. Szkoła zredukowana tylko doprzekazu wiedzy lub tylko do kształtowania umiejętności, lub tylko dowychowania byłaby niepełna. Natomiast naturalna jedność
i równowaga tych wymiarów stwarza najlepszą gwarancję dla wszechstronnegorozwoju ucznia.

      Zawód nauczyciela to nie tylko nauczaniekonkretnych przedmiotów, a także ważki wkład w sprawy wychowawcze uczniów,codzienne życie szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Żeby proces wychowaniabył zrealizowany i przyniósł zakładane efekty nauczyciele podchodzą  poważnie do swojej pracy, bo przecież to mykształtujemy ucznia. Wychowanie to celowe i świadome wsparcie dawane ludziom wewszystkich etapach jego życia i świadomego rozwoju.

     W moim odczuciu jest istotnym przekazemwartości i wiedzy młodemu pokoleniu oraz właściwym kształtowaniem pozytywnychosobowości i wprowadzeniem uczniów w świadome uczestnictwo w życiu społecznym ikulturowym „małej i wielkiej Ojczyzny”. Dlatego właśnie także na każdymnauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność i istotny wkład pracy we właściwewychowanie uczniów.

Dla naszych uczniów szczególne znaczenie maaktywność motoryczno – manualna, której towarzyszą operacje myślowe inspirującedziałanie dziecka kierują jego przebiegiem doprowadzając do zdobywania nowychwiadomości i umiejętności przez stosowanie różnych form organizacji zajęć (gry, zabawy dydaktyczne, zagadki, krzyżówki). Zmusza to uczniów dosamodzielnego wysiłku myślowego, koncentruje się ich uwagę, kształcispostrzegawczość, pamięć i wyobraźnię, co prowadzi do emocjalnego zaangażowaniaw procesie poznawczym.

Nasza szkoła zapewnia dzieciom równe szanserozwojowe. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele pracującyw SP 81 posiedli nowatorskie formy i metody pracy oraz umiejętności, które wznacznym stopniu umożliwiają prawidłową i szybką ocenę problemu i skutecznejego rozwiązanie.

Obecnie pracujemy w nowoczesnej szkole, w którejwykorzystujemy techniki informacyjne, zapewniamy pomoc dla dzieci ztrudnościami edukacyjnymi i rozwijamy tożsamość narodową.

Dla mnie osobiście praca z dziećmi daje olbrzymiąsatysfakcję oraz spełnienie osobiste i zawodowe. Jestem zadowolona z faktu, żepracuje w SP 81, gdyż szkoła nasza jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i ichrodziców.
W_misji_naszej_szkoly_na_pierwszym_miejscu_znajduje_sie_troska_1.doc

 

 

  

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć