Aktualności

Profil szkoły Historia Przesłanie wychowawcze szkoły Misja i wizja szkoły Model absolwenta Kronika szkolna 1977-2007 COMENIUS 1 Szkola widziana oczami nauczycieli

O szkole

Model absolwenta


Sylwetka  absolwenta

    Absolwent naszej szkoły:

-   dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu – domu  i szkole,

-   pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,

-   chętnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji, jest aktywny umysłowo,

-   jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki i potrafi adaptować się do wymagań nowej szkoły,

-   rozumie, że jest odpowiedzialny za rozwój swojej osobowości, ma określone zainteresowania, którym poświęca swój wolny czas i które stara się rozwijać,

-   potrafi eksponować swoje dobre i mocne strony, wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji,

-   stara się przewidywać skutki swoich działań, wykorzystuje  do tego wcześniejsze doświadczenia,

-   potrafi ponosić konsekwencje swoich działań,

-   cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki,

-   rozróżnia dobre i złe zachowania i czyny,

-   jest wrażliwy na uczucia i potrzeby innych,

-   przejawia szacunek dla siebie i innych, dba o najbliższych i kolegów, chętnie pomaga osobom potrzebującym,

-   zna swoje miejsce w rodzinie i docenia jej znaczenie   w życiu każdego człowieka,

-   dba o swoje zdrowie, współpracuje z dorosłymi w tym zakresie, potrafi aktywnie wypoczywać i prowadzić higieniczny tryb życia,

-   jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym, stara się zrozumieć każdego i dostrzec    w nim coś dobrego,

-   respektuje i stosuje się do zasad i norm życia w szkole  i społeczeństwie,

-   umie pracować i współżyć w grupie,

-   jest rozważny – potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie   i innym w sytuacjach typowych i niespodziewanych,

-   jest świadomy swoich obowiązków wobec Ojczyzny, szanuje tradycje i symbole narodowe, umie zachować się    w miejscach pamięci narodowej,

-   rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego    i podejmuje działania na rzecz jego ochrony,

-   przestrzega zasad dobrych obyczajów i kulturalnego zachowania się,

-   dba o porządek i estetykę otoczenia.

 


 

 
..."pracował nad swoim własnym rozwojem, budując swój system wartości..."                                                                                    ..."aktywny i twórczy..."
..."umiał komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie"...

                                 "...akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron..."                                                                             
Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć