Aktualności

Profil szkoły Historia Przesłanie wychowawcze szkoły Misja i wizja szkoły Model absolwenta Kronika szkolna 1977-2007 COMENIUS 1 Szkola widziana oczami nauczycieli

O szkole

Przesłanie wychowawcze szkoły

 

Przesłanie wychowawcze szkoły:

 

Wszystko czego doświadcza dziecko zależy od środowiska, w którym żyje.

Toteż:
 

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy sie krytykować,

Jeśli dziecko żyje w śmieszności, uczy się wstydzić,

Jeśli dziecko żyje w zawstydzeniu, uczy się być winnym,

Jeśli dziecko żyje w tolerancji, uczy się cierpliwości

Jeśli dziecko żyje w atmosferze pochwały, uczy się doceniania,

Jeśli dziecko żyje w uczciwości, uczy się sprawiedliwości,

Jeśli dziecko żyje w bezpieczeństwie, uczy się mieć wiarę,

Jeśli dziecko żyje w atmosferze doceniania, uczy sie lubić siebie,

Jeśli dziecko żyje w zgodzie i przyjaźni, uczy się znajdować w świecie miłość.


  

 

                                                                                                                                                                                        

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

 

 

I. Uczeń jako odpowiedzialny za siebie i innych członek społeczności szkolnej.


1. Wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za słowo. Zwracanie uwagi na kulturę słowa (wyeliminowanie słów uznawanych powszechnie za wulgarne i grubiańskie). Ukazywanie sposobów wulgarnego porozumiewania się i piękna naszego języka. Te zadania będą realizowane w czasie godzin wychowawczych, lekcji języka polskiego, religii, przerw międzylekcyjnych, wycieczek, imprez szkolnych poprzez: pogadanki, odpowiedni dobór lektur, dramę, trening interpersonalny.


2. Rozwijanie samorządności. Poczucie odpowiedzialności za swoją klasę tak w rozumieniu grupy, jak i sali lekcyjnej. Kształtowanie postaw prospołecznych, działania na rzecz innych ludzi. Zadania te będą realizowane poprzez:
a) dokonanie wyboru samorządu danej klasy,
    b) zebranie propozycji uczniów na temat zasad obowiązujących w klasie oraz na temat wycieczek i imprez szkolnych,
    c) włączanie w życie klasy wszystkich uczniów poprzez przydzielanie im konkretnych zadań, zachęcanie do aktywności, stwarzanie każdemu uczniowi możliwości do wykazania się pomysłowością; nagradzanie,
    d) jak najczęstsze spotkania wychowawców klas ze swoimi samorządami,
    e) usprawnianie pracy dyżurnych klasowych poprzez:
    - wspólne opracowanie z dziećmi obowiązków dyżurnych,
    - sprawowanie nadzoru nad sprawnym dyżurowaniem ze strony samorządu danej klasy,
    - powierzanie przez wszystkich nauczycieli różnych zadań dyżurnym, budowanie ich autorytetu w społeczności klasy.

3. Wyrabianie poczucia dumy z przynależności do społeczności naszej szkoły.

 • zapoznanie uczniów z historią placówki, z jej tradycjami,
 • wdrażanie do współodpowiedzialności za czystość sal lekcyjnych, budynku szkolnego i przyległego terenu,
 • wykonanie drobnych prac na rzecz szkoły, np. sadzenie kwiatów, uczestnictwo w akcji "Sprzątanie świata",
 • zapraszanie niedawnych absolwentów na szkolne imprezy,
 • prowadzenie kroniki szkolnej,
 • organizowanie wspólnych imprez dla wszystkich uczniów, dzięki którym będą mieć poczucie przynależności do wielkiej szkolnej rodziny,
 • wyrabianie motywacji do godnego reprezentowania szkoły w międzyszkolnych konkursach, festiwalach, przeglądach oraz zawodach sportowych.


                                                       

 

 

 

 

 

II. Uczeń jako pełnoprawny członek rodziny.

1. Pedagogizacja rodziców na temat miejsca dziecka w rodzinie, stylów wychowania, sposobów komunikowania się z dzieckiem, dostrzegania jego problemów i rozwiązywania ich, a także współpracy ze szkołą.
2. Integracja rodziców i dzieci w ramach zespołów klasowych. Współorganizowanie przez rodziców, dzieci i wychowawców różnych imprez klasowych i wycieczek. Zapraszanie rodziców na występy dzieci.
3. Organizowanie akcji wychowawczych i wspólna analiza ich efektywności dokonywana przez dzieci, rodziców, wychowawcę.
Przykłady:
    - tydzień życzliwości dla rodziców (szczególnie aktywne pomaganie rodzicom w różnych pracach, okazywanie im uczuć, zainteresowania i czasu),
    - babcia i dziadek to moi najlepsi przyjaciele,
    - jestem historykiem - poznaję historię mojej rodziny.
4. Rozmawianie z dziećmi na tzw. trudne tematy, np.:
    - co to znaczy być matką i ojcem (role)?
    - czy warto mieć dzieci?
    - Co to jest aborcja i antykoncepcja?
    - Jak zmienia się moje ciało i jak wpływa to na moje funkcjonowanie?

 

 

 

 

 

III. Uczeń jako członek miasta (dzielnicy) i narodu.

1. Poznawanie historii Polski i Warszawy na poszczególnych przedmiotach, a także w czasie wycieczek klasowych. Czerpanie wiedzy od najbliższych.
2. Budzenie poczucia dumy ze swej przynależności do obywateli miasta i państwa, zwłaszcza na lekcjach historii, języka polskiego i religii. Ukazywanie przykładów umiłowania stolicy ( np. prezydent Stefan Starzyński) i państwa (np. Ks. Piotr Skarga). Rozmawianie z dziećmi na temat sensu słowa "patriotyzm". Eksponowanie tych treści, które działają na sferę emocjonalno - uczuciową (utwory literackie i muzyczne, obrazy, rzeźby, teksty źródłowe).
3. Wyrabianie u uczniów świadomości obowiązków, jakie spoczywają na nich, jako małych obywatelach Rzeczypospolitej. Sformułowanie razem z dziećmi tych obowiązków, np. jako dobry Polak uczeń powinien:
    - rzetelnie się uczyć,
    - poznawać historię, literaturę i sztukę swego narodu,
    - dbać o swoją "małą ojczyznę" - mieszkanie, salę lekcyjną, osiedle, a jednocześnie okazywać szacunek swym bliskim, nauczycielom i pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom, sąsiadom i znajomym,
    - szukać w przeszłości i we współczesności wzorów do naśladowania (np. Tadeusz Kościuszko, Jan Paweł II).
4. Ukazywanie zagrożeń współczesnego świata:
    - terroryzm,
    - odradzanie się nazizmu i rasizmu,
    - alkoholizm,
    - narkomania,
    - prześladowanie innych ludzi ze względu na odmienną wiarę i odmienne przekonania.
5. Uczenie dzieci tolerancji, a także szacunku do przekonań innych ludzi.

 

 

 

 

 

IV. Ekologia i ochrona środowiska.

1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Wyrabianie świadomości istniejących zagrożeń dla środowiska i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie człowieka, np. zanieczyszczenie wody i powietrza, zaśmiecanie lasów i zmniejszanie się ich powierzchni.
2. Budzenie szacunku dla wszystkich form życia. Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas wycieczek do lasu, parku, nad akweny wodne, w góry. Reagowanie na wszelkie akty wandalizmu i niszczenia okazów przyrody, np. zrywanie kwiatów będących pod ochroną, zrywanie kory z drzew, zaśmiecanie terenu, niszczenie gniazd.
3. Uwrażliwianie na stan czystości w otoczeniu.
4. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce - uczeń powinien być przykładem dla wszystkich jeśli chodzi o dbałość o środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

V. Uczeń jako twórca swojej przyszłości.

1. Poznawanie różnych zawodów poprzez organizowanie:
    - wycieczek do firm, przedsiębiorstw, organizacji i służb (współpraca z rodzicami),
    - spotkań w szkole z ciekawymi ludźmi,
    - lekturę czasopism i książek,
    - samodzielną, praktyczną działalność uczniów (np. przygotowanie gazetek tematycznych).
2. Wdrażanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości. Zachęcanie do stawiania sobie pytań o własne miejsce w świecie. Budzenie i rozwijanie skonkretyzowanych zainteresowań. Cele te będą realizowane na różnych przedmiotach i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Ich realizacji służy szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli i instruktorów. Należy ukazywać dzieciom daleką perspektywę czasową, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci zakompleksionych, zalęknionych, chorych - dla których codzienność jest trudna i często bolesna. Takim dzieciom trzeba pokazywać perspektywę lepszego życia w przyszłości. To bardzo ważna i odpowiedzialna misja wszystkich nauczycieli. Jeżeli dziecko, będące w trudnej sytuacji życiowej, będzie każdego dnia słyszało w szkole, że niewiele jest warte, jeśli wszyscy będą mieć do niego pretensje o złe zachowanie, o niewłaściwy stosunek do nauki - nie będzie myślało dobrze o swej przyszłości. Należy zatem takie dziecko otoczyć szczególną opieką na każdej lekcji, budzić chęć do życia, do aktywności, by ciąg sukcesów, choćby najmniejszych, wywołał u dziecka uśmiech i stymulował jego dalsze działania.

 

 

 

 

VI. Poznawanie dziecka.

1. Stosowanie różnych metod poznawania dziecka, jako klucz do podejmowania prawidłowych działań. Te metody to:
    - obserwacja,
    - rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami,
    - wymiana informacji i spostrzeżeń między nauczycielami,
    - analiza dokumentów,
    - analiza wytworów dziecka,
    - eksperyment, czyli świadome stworzenie sytuacji i obserwowanie zachowania dziecka,
    - analiza postępów w nauce.

 

2. Szczególne uwzględnianie w procesie poznawania dziecka technik socjometrycznych.

 

 

VII. Wychowanie do prawa.

1. Zaznajamianie uczniów z ich prawami i obowiązkami. Wyeksponowanie ich w salach lekcyjnych lub innym miejscu w szkole.
2. Analizowanie z dziećmi różnych sytuacji i postaw pod względem przestrzegania praw i obowiązków ucznia.
3. Przeprowadzenie przez wychowawców co najmniej 2 godzin wychowawczych na temat samorządności.
4. Stworzenie razem z uczniami zakresu praw i obowiązków każdego członka samorządu klasy. Utrzymywanie przez wychowawcę ciągłego kontaktu z samorządem klasy. Budowanie autorytetu samorządu wobec innych uczniów.
5. Opracowanie wspólnie z dziećmi zasad funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia oraz procedury wyboru na to stanowisko.
6. Przeprowadzenie wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
7. Zaznajomienie uczniów z WSO i PSO oraz programami nauczania poszczególnych przedmiotów.
8. Zaznajomienie dzieci z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, programem wychowawczym, programem profilaktyki, programem "Bezpieczna Szkoła".
9. Opracowanie razem z dziećmi kryteriów wyboru Ucznia Roku.
10. Rzetelne i bieżące informowanie uczniów o ich postępach w nauce (oceny ze sprawdzianów, wypracowań, testów itp.).

 

 

 

 

 

VIII. Wychowanie komunikacyjne

1. Zaznajamianie dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania rowerzystów i pieszych. Ciągłe przypominanie tych zasad, zwłaszcza przed wycieczkami oraz podczas nich. Organizowanie w tym zakresie konkursów oraz imprez klasowych i szkolnych, stosując formy plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe. To także konkursy wiedzy. Nawiązanie w tym zakresie współpracy ze strażą miejską i policja.
2. Stwarzanie uczniom możliwości otrzymania karty rowerowej poprzez zorganizowanie szkoleń i egzaminów.

 

 

 

IX. Współpraca z rodzicami.

1. Rzetelne i bieżące informowanie rodziców o postępach dzieci w nauce i o ich zachowaniu.
2. Właściwy przepływ informacji do rodziców na temat działalności szkoły.
3. Włączanie rodziców do organizowania zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, imprezy).
4. Pedagogizacja rodziców prowadzona przez wychowawców przy współpracy pedagogów szkolnych.
5. Wzbogacanie form spotkań z rodzicami.

 

 

 

 

X. Współpraca między nauczycielami w procesie wychowania.

1. Bieżąca wymiana informacji o dzieciach między nauczycielami poszczególnych przedmiotów a wychowawcą.
2. Wspólne analizowanie zachowań uczniów i ich postępów w nauce oraz podejmowanie działań służących dobru każdego dziecka.
3. Jak najczęstsze (co najmniej raz w miesiącu) spotkania zespołów klasowych i przedmiotowych.

 

 

 

XI.Opieka nad dzieckiem.

1. Podejmowanie takich działań organizacyjnych, aby zapewnić opiekę wszystkim uczniom przebywającym na terenie szkoły. Chodzi zwłaszcza o opiekę nad dziećmi, które :
    - nie uczestniczą w lekcjach religii,
    - przychodzą do szkoły zbyt wcześnie lub zostają (choć nie powinny) po lekcjach,
    - czekają po zakończeniu lekcji na zajęcia pozalekcyjne.
2. Aktywne dyżurowanie nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych.
3. Opieka nad dziećmi w szatni przed i po zajęciach. Sprowadzanie dzieci do szatni po zakończeniu przez nie zajęć - nie tylko lekcyjnych, ale również pozalekcyjnych.

 

 

 

XII. Wychowanie prozdrowotne.

1. Zwracanie uwagi przez wszystkich nauczycieli, a także pielęgniarkę szkolną i innych pracowników szkoły na ubiór dzieci w czasie wycieczek, lekcji wychowania fizycznego, w momencie opuszczania przez dzieci szkoły po zakończeniu zajęć.
2. Prowadzenie pogadanek na temat zdrowia fizycznego i psychicznego na godzinach wychowawczych. Współpraca w tym zakresie z pielęgniarką szkolną, lekarzem - także w obszarze edukacji seksualnej.
3. Zachęcanie do uprawiania sportu i stwarzanie możliwości w tym zakresie.
4. Uwzględnianie w programach wycieczek, zielonych szkół i imprez klasowych rekreacji - gry i zabawy na świeżym powietrzu, basen, gry sportowe, spacery, rajdy)                                                                                                            

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 81
  ul.Puszczyka 6
  02-785 Warszawa
 • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć