Aktualności

Profil szkoły Historia Przesłanie wychowawcze szkoły Misja i wizja szkoły Model absolwenta Kronika szkolna 1977-2007 COMENIUS 1 Szkola widziana oczami nauczycieli

O szkole

Historia

                                                               

Zarys historii Szkoły Podstawowej nr 81 wWarszawie w latach 1959 – 1975

 

Szkoła Podstawowa nr 81powstała w 1959 roku. Mieściła się w nowym budynku na Mokotowie przy ulicy M.Gandhiego 13 (obecnie ma tam swoją siedzibę XLIII Liceum Ogólnokształcące im. KazimierzaWielkiego). Zatrudnieni nauczyciele nie znali się wcześniej, a do tegopracowali w dość trudnych warunkach – w salach lekcyjnych brakowało ławek. Zanalizy zapisów protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej wynika, że do klasstarszych do nowo powstałej szkoły kierownicy okolicznych placówekdydaktycznych wytypowali uczniów sprawiających ogromne kłopoty wychowawcze imających kłopoty z nauką.

Kierownikiem placówki zostałamagister Halina Pudełkiewicz.

Niedaleko budynku znajdowała się teżdziałka uprawiana przez uczniów. Każdej klasie przypisana była jedna grządka, ajej pielęgnowanie stanowiło część lekcji biologii. Uczniowie, w ramach pracspołeczno – użytecznych, brali także udział w odbudowie stolicy - porządkowali terenpomiędzy ulicami Wołoską i Warskiego(obecnie ulica Janka Bytnara, „Rudego”, auczniowie klas młodszych okolice boiska szkolnego.

 

W sferze dydaktycznejnauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 81, w ramach próby ujednoliceniai doskonalenia własnej pracy, przyjęli wspólne założenia dotyczące rzetelnościpracy – Każda lekcja winna stanowić przemyślaną i przygotowaną jednostkęmetodyczną... Nauczyciele zobowiązani byli od pierwszego dnia pracy posiadaćrozkłady materiału, a w dzienniku lekcyjnym tam, gdzie jest miejsce na rozkładmateriału winni umieszczać uwagi o jego realizacji.

Proponowanoteż pierwsze innowacje pedagogiczne, polegające na tym, że lekcje z tych samychprzedmiotów trwające równolegle na danym poziomie miały odbywać się w dużejsali w formie pogadanki z częścią artystyczną, która pozwoliłaby zżyć się zesobą uczniom. Ciekawym pomysłem było umieszczenie godzin wychowawczych naostatnich lekcjach tak, aby w tym czasie mogły odbywać się wycieczki dozakładów pracy.

2 października 1969 r., zokazji dziesięciolecia istnienia placówki, nadano jej imię Lucjana Rudnickiego.Otrzymała ona też sztandar.

 

Analiza treści materiałówarchiwalnych w jednoznaczny sposób wskazuje zaangażowanie szkoły w określonepriorytetami państwa wychowanie młodzieży. w latach 1959 – 1975. Dużo uwagipoświęca się wspólnej pracy na rzecz ogólnego dobra, samorządności,spółdzielczości, patriotyzmowi i naśladowaniu bohaterskich postaw zdrowejrywalizacji utrzymanej w sportowym duchu.

 

Nowa szkoła naUrsynowie

 

Zgodnie z podjętą 13października 1973 roku przez Sejm Uchwałą w sprawie systemu edukacjinarodowej dotychczas istniejące szkoły podstawowe miały zostać zastąpioneprzez dziesięcioletnie szkoły powszechne.

Szkoła Podstawowa nr 81 przyulicy Puszczyka 6 jest właśnie przykładem realizacji powyższej koncepcji.Została zaprojektowana przez architektów: inżyniera Jana Mrozińskiego i PiotraMatuszewskiego z Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego Południe pod nadzoremgeneralnego projektanta architekta Marka Budzyńskiego. Architektami wnętrz byliwspomniany już Jan Mroziński, Itta Karpowicz – Starek, Aleksander Kałasa iWojciech Plewako. W tym samym budynku mieściło się (i mieści nadal) równieżprzedszkole, oddzielone obecnie od szkoły ścianą. W zamyśle architektów iszkoła, i przedszkole stanowiły integralną całość. W 1977 roku w dwudziestejedycji konkursu na Mister Warszawybudynek zajął pierwsze miejsce.

Każda zsal lekcyjnych wyposażona była w dostosowane do wielkości uczniów stoliki ikrzesła, które ustawiono nieszablonowo – amfiteatralnie.

Architekt Jan Mroziński tak opisał projekt budynku szkolnego:W naszym projekcie poprzez rozwiązania architektoniczne i poprzez umiejętneoperowanie załamującymi się płaszczyznami oraz śmiałe rozwiązaniakolorystyczne, chcieliśmy wprowadzić do szkoły klimat bajkowości, klimat ciepłai przytulności, bliski atmosferze domu rodzinnego. W prawie każdej z salznajdowały się nowoczesne pomoce dydaktyczne: ekran przenośny do wyświetlaniaprzeźroczy i filmów, rzutnik do slajdów, adapter, radio, telewizor i magnetofon.

Tak zaprojektowany budynek uzasadnionyjest koncepcją nowego modelu oświaty i wychowania.

Szkoła podstawowa przy ulicyPuszczyka 6 była jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Warszawie.Jej dodatkowym atutem, przyciągającym gości, było umiejscowienie jej na terenienowopowstającego osiedla.

Rok szkolny 1977/1978 pierwszydla Szkoły Podstawowej nr 81 nie rozpoczął się jednak bez problemów. Wprotokole Rady Pedagogicznej z dnia 16 sierpnia 1977 r. można znaleźćnastępujący zapis: [dyrektor placówki – Maria Zalewska] zachęciła wszystkichczłonków Rady Pedagogicznej do szerokiej współpracy z dyrekcją w celuprzygotowania szkoły do uroczystego otwarcia w dniu 22 sierpnia 1977 r. pomimotrwania robót budowlanych i wykończeniowych obiektu. Natomiast w pierwszejkronice szkolnej zanotowano: Grono Pedagogiczne postanowiło się spotkać wsobotę 20 sierpnia, aby dowiedzieć się, kiedy należy rozpocząć zajęciadydaktyczne. (...) W sobotę o godzinie dziesiątej zapadła decyzja: rozpoczynamy22 sierpnia – na wykończenie prac budowlanych i zagospodarowanie budynkuzostały tylko dwa dni.

W przeddzień rozpoczęcia rokuszkolnego ekipy budowlane, nauczyciele i rodzice prowadzili prace wykończeniowew budynku.

 

Lata pracy szkoły 1977 – 2007

 

Szkoła Podstawowa nr 81 odpoczątku istnienia przeszła przez wszystkie powojenne reformy oświaty.Zaczynała w 1959 roku jako siedmiolatka, potem, zgodnie z treścią Ustawy orozwoju systemu oświaty i wychowania z lipca 1961 roku, stała sięszkołą ośmioklasową. Po „przeprowadzce” na Ursynów w 1977 roku zostałapierwszym etapem kształcenia w dziesięcioletniej szkole średniej – szkołąelementarną.

Od roku 1999 – ursynowskaszkoła jest sześcioletnią szkołą podstawową.

 

Pierwsze trzy latafunkcjonowanie placówki to czas tworzenia ursynowskiej oświaty od podstaw.Przed nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 81 postawiono trudne zadanie. Przedpodjęciem pracy na Ursynowie uczyli w różnych szkołach, nie znali się, niezawsze przechodzili do placówki przy ulicy Puszczyka 6 z własnej woli – część znich została przeniesiona służbowo, oddelegowana do pracy w nowym miejscu.

W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem,jakie zostało postawione dyrektor szkoły Marii Zalewskiej i nauczycielom,którzy z nią zaczynali pracę, było stworzenie normalnych warunków pracydydaktycznej i wychowawczej szkoły.

Plany pracy dydaktyczno –wychowawcze Szkoły Podstawowej nr 81 zatwierdzała Rada Pedagogiczna na każdykolejny rok szkolny. Obok planów rocznych – tworzone były plany perspektywicznena najbliższe trzy lata szkolne.

Rok szkolny 1981/1982 rozpoczął się od zmiany na stanowiskudyrektora szkoły. Objęła je Barbara Trzaskoma.

Planpracy szkoły na te lata zakładał edukację w duchu miłości do ojczyzny przykażdej możliwej sytuacji, organizowanie wyjść do miejsc pamięci narodowej.

Położonotakże duży nacisk na prace społeczne, a postawa pro społeczna nauczycielistanowić miała dobry przykład dla uczniów.

 

            W roku szkolnym 1997/1998 zmienił siędyrektor szkoły. Funkcję tę objęła jedna z nauczycielek Maria Pruszkowska.W pierwszym roku działalności Maria Pruszkowska doprowadziła do uporządkowaniaterenu wokół szkoły, zmiany zewnętrznej tablicy informacyjnej, odnowieniaelewacji budynku szkoły, wymiany mebli i wykładziny w świetlicy. Zakupiono teżkomputer z kolorową drukarką, telewizor z wideo i sprzęt CD.

      Do zadań szkołynależało: zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym,bezpiecznym i zdrowym środowisku; uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia;stworzenie warunków do rozwijania samodzielności; wzmacnianie poczuciatożsamości narodowej, kulturowej i historycznej; rozbudzanie ciekawościpoznawczej dziecka."Zwierciadło" nr 35 01.08.1977 r.".

..Jedynym zwiastunem przyszłego, wdziedzinie tak zwanej infrastruktury społecznej, nowoczesnego Ursynowajest nowa wznoszona Szkoła. ...Wszyscy przyglądają się jej z ogromnymzaciekawieniem. Zadziwia absolutną odmiennością kształtów od znanychnam wszystkim tradycyjnych obiektów szkolnych. Budynek szkoły  niewznosi się, on się raczej rozprzestrzenia miedzy bryłami przylegającychdoń domów..."

 

 

"Stolica" 27.10.1977 r."

...Ursynowska szkoła od początkuprojektowana była jako obiekt otwarty dla wszystkich i czynny nie tylkow czasie lekcji. Nigdzie poza Ursynowem nie ma szkoły o tak oryginalnejarchitekturze..."

 

"Życie Warszawy" 05.05.1978 r."

...W dorocznym dwudziestym już konkursie na "Mistera Warszawy" najlepszym obiektem 1977 r. została wybrana Szkoła na Ursynowie Północnym."
Wtym najpiękniejszym i najnowocześniejszym wówczas budynku od 22.08.1977r. funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 81 im. L. Rudnickiego, którarozpoczęła swa działalność w 1959 r przy ul. Gandhiego, a od 01.09.1977kontynuuje ja przy ul. Puszczyka 6.
Do 1980 była jedyna szkołądziałająca na Ursynowie. W swej 22 letniej działalności nasza Szkołamiała charakter szkoły elementarnej. W 2000 r. została przekształcona wsześcioletnią szkołę podstawową.
Już w 1977 r. autor artykułuzamieszczonego w "Zwierciadle" opisał "Funkcje dydaktyczne jest jedna zwielu jakie Szkoła ma do spełnienia. Nie mniej ważne są jej funkcjeopiekuńcze, wychowawcze, należy dążyć do przekształcenia jej zinstytucji nauczającej zamkniętej w szkołę "otwartą", a wiec takżeośrodek życia kulturalnego i rekreacji"
Od wielu lat taką placówkajest nasza Szkoła. Otwarta od 7.00 do późnych godzin wieczornych dlawszystkich, zarówno uczniów jak i rodziców, którzy chcą aktywnieuczestniczyć w życiu szkoły.

Zachowaj trzeźwy umysł
Wiadomości Wysłano dnia 04-06-2004 o godz. 17:00:58 przez passa

Młodzi trzeźwi


W ogólnopolskiej kampanii przeciwko nałogom pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” wzięły udział również szkoły Ursynowa.

Stało się to za inspiracją szkoły podstawowej nr 81 z ul. Puszczyka.
Właśniena pięknym, zielonym terenie przyszkolnym, 29 maja, odbył się festynpropagujący zdrowy styl życia. Licznie zgromadzeni rodzice i zaproszenigoście mieli okazję przekonać się o umiejętnościach wokalnych,tanecznych, plastycznych i aktorskich swoich pociech.

Wieleemocji wzbudziły występy taneczne kilkudziesięcioosobowego zespołu„Sonatina”. Pojawił się Teleexpress w wykonaniu rezolutnych uczniów,walczono na miecze i buzdygany, fruwali nad matami mali adepci aikido,odbywały się konkursy sprawnościowe. Z zaciekawieniem oglądano wystawy:plastyczną i obrazującą rozwój szkoły. Wreszcie za sprawą dzielnychstrażaków pobliska łączka pokryła się śniegiem (pianą gaśniczą).

Natomiasttrzy dni później, w Dniu Dziecka, spod szkoły przy Puszczyka ruszyłakolorowa demonstracja szkół ursynowskich. Prawie tysiąc dzieci zczterech szkół podstawowych (336 z ul. Małcużyńskiego, 318 z ul.Teligi, 313 z ul. Cybisa i 81 z ul. Puszczyka) oraz dwóch gimnazjów (zul. Szolc–Rogozińskiego i Lokajskiego).

Przemarsz zatrzymał sięna placu przy ul. Dereniowej, gdzie odczytano apel o zachowanietrzeźwego umysłu. Tu też z dziećmi i pedagogami spotkał sięwiceburmistrz Dzielnicy Ursynów – Paweł Komorowski, a także dyrektorkaOśrodka Pomocy Społecznej – Grażyna Gniedziuk. Zresztą Ośrodekwspółfinansował całą akcję.

Jacek Chudzik

Hołd bohaterom
Wiadomości Wysłano dnia 07-10-2005 o godz. 00:44:40 przez passa

Mały Warszawiak Powstaniec
Trzeciegopaździernika 1944 roku podpisano decyzję o kapitulacji PowstaniaWarszawskiego, po sześćdziesięciu trzech dniach zrywu Warszawyprzeciwko hitlerowskiemu okupantowi. W sześćdziesiąt jeden lat późniejw wielu miejscach pamięci, a także szkołach warszawskich odbyły sięspotkania pamięci tamtych bohaterów.


Największauroczystość na Ursynowie odbyła się 3 października, w SzkolePodstawowej 81 przy ul. Puszczyka, w której wzięli udział kombatanci,władze samorządowe oraz uczniowie szkół podstawowych: nr 336 im. Janka Bytnara Rudego, nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, nr 318, 323, 16 i szkoły społecznej nr 1.
Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta wojsk lotniczych z Radomia.
–Dzisiejszym spotkaniem chcemy przypomnieć dzieciom ursynowskim wojennąlekcję historii, uświadomić znaczenie zrywu powstańczego, jego motywówi skutków. Przede wszystkim zaś chcemy uczcić heroizm i poświęceniewszystkich uczestników Powstania Warszawskiego – tymi słowamirozpoczęła uroczyste spotkanie, dyrektor Szkoły Marzena Dąbrowska.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych i zdjęć dotyczących działalności Szarych Szeregów.
JJ
Nagrody POŁUDNIA

Wponiedziałek, 5 bm. w rotundzie klasycystycznego pałacu „Królikarnia”odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Południa. Tradycjaich przyznawania ma już siedem lat. Celebrację uroczystości tej edycjinagród otworzyło kilka scen w wykonaniu Studia Obrazu Teatralnego „MimArt”. Całą uroczystość prowadził Andrzej Rogiński – redaktor naczelnynaszego tygodnika. Wspomagał Go serdecznie przyjaciel „Południa”, azarazem jeden z laureatów Nagrody Południa – znany aktor WojciechSiemion.Przypominamy,że wśród laureatów Nagród Południa z lat poprzednich znajdują się takwybitne postacie jak: ks. Jan Twardowski, Lesław Marian Bartelski,Andrzej „Ibis” Wróblewski, Jan Nowak-Jeziorański, Kazimierz Górski,Wojciech Siemion, Wojciech Militz. 


W dziedzinie „wartości” przyznanazostała nagroda Franciszkowi Maśluszczakowi za wybitne osiągnięcia wmalarstwie, w tym za - tworzony przez dwa lata - cykl „Droga Krzyżowa”dla kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Nagrodę wręczał ks.prałat Tadeusz Wojdat.


W dziedzinie „aktywność” zostały przyznane cztery nagrody:

Natoliński Ośrodek Kultury zarealizowany program odpowiadający oczekiwaniom społeczności Ursynowa.Nagrodę odbierali: Piotr Janiec, dyrektor NOK oraz Piotr Makohinzastępca prezesa SM „Wyżyny”, wręczała zaś Irena Petrzak. Hufiec ZHPMokotów im. Szarych Szeregów za rajdy „Arsenał”, organizowane już od 36lat. W jego imieniu Nagrodę odebrał komendant - hm. Andrzej Starski zrąk Barbary Wetesko. Ks. prałat Józef Maj, proboszcz najstarszej,warszawskiej parafii p.w. św. Katarzyny na Służewcu otrzymał NagrodęPołudnia za kształtowanie postaw patriotycznych i za dbałość o zabytkikultury polskiej. Nagrodę wręczył Stanisław Baranowski. SzkołaPodstawowa nr 81 przy ul. Puszczyka 6 otrzymała Nagrodę Południa zawyróżniającą się realizację programu wychowawczego. W imieniu Szkołynagrodę odebrała z rąk Barbary Osicy, dyrektor Marzena Dąbrowska. Członkowie Kapituły wręczając Nagrody wygłosili uzasadnienie.Obszernyfragment wiersza „O wesołym dniu Józia Powoniaka” Konstantego IldefonsaGałczyńskiego deklamował  Wojciech Siemion,  dedykując go pedagogomnagrodzonej Szkoły.

Nowi laureaci Nagrody Południa otrzymali Lustra Południa, aby mogli się zawsze przeglądać bez obaw,że ich wizerunek moralnie będzie niewłaściwy. Wiele ciepłych słów olaureatach przekazało tego dnia Radio dla Ciebie.

Poczęstunek redakcji obfitością przerósł możliwości gości. Ciasteczka Cukierni „Antolak” zrobiły furorę.

Mariusz Zb. Zieliński, fot. Andrzej Wiśliński


Nagrody Południa po raz siódmy dla ludzi południowej części Warszawy.


W dziedzinie wartości

Franciszek Maśluszczak za wybitne osiągnięcia w malarstwie oraz za Drogę Krzyżową w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

W dziedzinie aktywność

Natoliński Ośrodek Kultury za program odpowiadający oczekiwaniom społeczności Ursynowa. Dyrektor Piotr Janiec.

Hufiec ZHP Warszawa - Mokotów im. Szarych Szeregów za rajdy "Arsenał". Komendant hm. Andrzej Starski.

Ks. prałat Józef Maj - proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny za kształtowanie postaw patriotycznych i za dbałość o zabytki kultury.

Szkoła Podstawowa nr 81 przy ul. Puszczyka 6 za program wychowawczy. Dyr. Marzena Dąbrowska.

Laureatami Nagrody Południa w latach poprzednich zostali: JanTwardowski, Lesław Bartelski, Andrzej "Ibis" Wróblewski, WojciechSiemion, Jan Nowak-Jeziorański, Wojciech Militz, Kazimierz Górski.

Laureatami w dziedzinie aktywność jest kilkadziesiąt osób prywatnychi instytucji, które wykazały ponadprzeciętną aktywność na rzecz innychw zakresie kultury, sportu, edukacji, pomocy społecznej.
Rocznica Powstania
Dzisiaj w Passie Wysłano dnia 05-10-2006 o godz. 16:03:59 przez passa

W szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka w poniedziałek, trzeciego października, odbyła się lekcja historii pt. :
„Mały Warszawiak – Powstaniec”.


Lekcjarozpoczęła inscenizacją przedstawiającą historię powstańczej Warszawy,jej heroiczną walkę z najeźdźcą. Wykonali ją uczniowie szkoły i zespół„Sonatina” pod kierunkiem Lucyny Leskiej. Uczniowie zaproszonychursynowskich szkół podstawowych nr: 300, 313, 330 i przedszkolaki zulicy Puszczyka mieli okazję wysłuchać wspomnień łączniczki w słynnejakcji zamachu na Kutcherę – Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej „Kamy” (nazdjęciu po prawej), Zbigniewa Łenki i Wandy Grodzieńskiej – członkówSzarych Szeregów. Głos zabrali także: pracownik Muzeum PowstaniaWarszawskiego Karol Mazur i Izabela Mrzygłód ze StowarzyszeniaHistorycznego „Kotwica”. Można było obejrzeć wystawę książek „PowstanieWarszawskie w literaturze” i fotografie wojennej Warszawy.
Wasz

      Trzydzieści lat na Ursynowie
Dzisiaj w Passie Wysłano dnia 01-06-2007 o godz. 10:04:58 przez passa

Szkoła otwarta
„...Jedynym zwiastunem przyszłego, w dziedzinie tak zwanej infrastrukturyspołecznej, nowoczesnego Ursynowa jest nowa wznoszona Szkoła....Wszyscy przyglądają się jej z ogromnym zaciekawieniem. Zadziwiaabsolutną odmiennością kształtów od znanych nam wszystkim tradycyjnychobiektów szkolnych. Budynek szkoły nie wznosi się, on się raczejrozprzestrzenia miedzy bryłami przylegających doń domów...”Tak,wśród innych tytułów prasy z 1977 roku obwieszczających powstaniepierwszej na Ursynowie szkoły pisało „Zwierciadło” (nr 35 1.08.1977r.).
Dalej autor artykułu zamieszczonego w „Zwierciadle” pisał:„Funkcja dydaktyczna jest jedną z wielu jakie Szkoła ma do spełnienia.Nie mniej ważne są jej funkcje opiekuńcze, wychowawcze, należy dążyć doprzekształcenia jej z instytucji nauczającej zamkniętej w szkołę„otwartą”, a wiec także ośrodek życia kulturalnego i rekreacji”.
Rokpóźniej – piątego maja 1978 roku „Życie Warszawy” donosiło: „Wdorocznym dwudziestym już konkursie na „Mistera Warszawy” najlepszymobiektem 1977 r. została wybrana Szkoła na Ursynowie Północnym.”

Minęło trzydzieści lat
Tuż przed rocznicowym świętem rozmawiamy z kierującą placówką od 2002 roku – dyr. Marzeną Dąbrowską.

–Za dwa dni świętować będziemy trzydziestolecie, a za dwa latapięćdziesięciolecie Waszej szkoły. Jakiś cud, przyspieszenie, czwartywymiar?
– Szkoła powstała w 1959 roku na Mokotowie, na ul.Gandhiego. W 1977 roku została przeniesiona na Ursynów. Tak więc za dwalata spotkamy się na uroczystości pięćdziesięciolecia.
– Jak pani, mająca niewiele więcej lat niż szkoła przy ul. Puszczyka na Ursynowie, zastała tę placówkę w 2002 roku?
– Trudno mi powiedzieć. Porozmawiajmy o czasach współczesnych.
– Co znaczy „Święto ulicy Puszczyka” i inne okazjonalne zdarzenia zaznaczone w kalendarzu szkoły?
–Święto pojawiło się w kontekście czasów obecnych. Po pierwsze szkołamusiała odznaczyć się pewnego rodzaju charakterem. Postawiliśmy narozwój artystyczny dziecka, na szkołę twórczą. Jesteśmy przekonani, żebez rozwoju artystycznego i zajęć dodatkowych nie ma możliwościosiągania wyników w nauce. Po drugie szkoła musi być otwarta dlaspołeczności okolicznej, dla mieszkańców. Nie tylko rodziców naszychuczniów. Stąd doroczne święto szkoły, czyli prezentacja naszychdokonań...
– ...Dzień Ziemi, Lekcja historii, Mały Powstaniec –Warszawiak, Dzień Grecki, jasełka, misterium wielkanocne – to częśćzaznaczonych zdarzeń w rocznym kalendarzu szkoły.
– Ich celem jestpropagowanie wartości ważnych w życiu Polaka, obywatela UniiEuropejskiej, który jednocześnie świadomy jest swojej przeszłości,tradycji i kultury. Dziecko musi wiedzieć jaka jest flaga polska, jakiejest godło polskie, jak brzmi hymn polski. Znać swoje historycznekorzenie. Naszym zdaniem same lekcje historii nie załatwią sprawy.Dodam jeszcze, że na nasze spotkania zapraszamy całą szkolnąspołeczność ursynowską.
– Co znaczy święto szkoły. Koniec roku, rozdanie świadectw i wakacje?
–Zaczyna się od tego, że przez cały rok dzieci czują, że ich szkoła jestmiła, przyjazna. Wyzwala to w dzieciach inicjatywę, rodzą się pomysłyna kolejne zdarzenia, które są później treścią przeżywanego roku.
– Co będzie treścią tegorocznego święta?
–Obok wielu innych atrakcji przygotowanych przez uczniów naszej szkołybędziemy gościli poetkę ursynowską Lidię Gierwiałło, pisarkę zPuszczyka Agnieszkę Budzyńską, a nasza absolwentka, gwiazda serialu„Złotopolscy” – Klaudia Halejcio będzie czytała fragmenty książki. ZKlaudią jesteśmy bardzo związani i ona z nami. To jest dziewczyna,która ma być aktorką. Jestem o tym przekonana.
– Minęło trzydzieści lat. Czy patron szkoły pisarz Lucjan Rudnicki nie jest już przeżytkiem epoki?
–Przyznam, że myślimy o tym. Od jakiegoś czasu „patron” szkołyzapomniany przestaje być patronem. Tak jest od dziesięciu lat. Stądrodzice, grono pedagogiczne i uczniowie zastanawiają się nad nowympatronem ursynowskiej szkoły. Podczas obchodów pięćdziesięcioleciapowinniśmy być gotowi.
– Uchyli pani rąbka tajemnicy?
– Możeimię Unii Europejskiej? Stąd, że jesteśmy przodującą szkołą wkonkursach o Unii Europejskiej, przybliżaniu korzyści wynikających zewstąpienia do tej rodziny. Naszym hasłem jest młody Polak-Europejczyk.

– Wiem, że od jakiegoś czasu świętujecie oddzielnie ślubowanie pierwszoklasistów.
–Tak musi być, najważniejsze jest pierwsze spotkanie dziecka ze szkołą.Musi budzić zaciekawienie, a nie strach. Naszym pomysłem jest abyszkoła była otwarta od rana do nocy. Dla dzieci, dla rodziców, dlawszystkich. Odbywają się zajęcia prowadzone przez wolontariuszy,naszych wychowanków. Z różnych dziedzin, sportowych i innych. Nie mabramki w wejściu do szkoły.

– Czego życzy sobie z okazji„lecia” dyrektor szkoły Marzena Dąbrowska. Komu jeszcze otworzyć, dokogo wyjść na przeciw z działaniami, komu coś atrakcyjnegozaproponować?
– Na ten moment jestem szczęśliwa. Podczas lata wmieście, czy w zimie, w czasie ferii, nasza szkoła tętni życiem.Kilkuset uczestników korzysta z propozycji wakacyjnych. To o czymśświadczy. O wybraniu dobrego kierunku przez grono pedagogiczne niechświadczy fakt, że podczas tych ferii pojawiają się nie tylko uczniowie,ale również absolwenci służący swoją pomocą. Czego mogę życzyć naszejszkole? Takiego grona nauczycielskiego. Tego co się dzieje, czyliwszystkiego najlepszego!
Rozmawiał Jacek Chudzik
fot. Lech Kowalski


IV Festyn „Święto ulicy Puszczyka” zorganizowany z okazji trzydziestolecia powstania szkoły na Ursynowie
Zapraszamymieszkańców osiedla, absolwentów, rodziców i uczniów do spotkania sięna terenie SP 81 i uczestnictwa w wielu atrakcjach.
„W świecie, bajek, baśni i legend” – 2 czerwca
10.00 – Uroczyste otwarcie festynu
Prezentacje bajek przez poszczególne klasy na scenie
Występy i pokazy:
„Sonatina”,
rycerze,
aikido,
aerobik,
grupa taneczna „Pompon’s 81”,
pokazy gimnastyczno – akrobatyczne,
pokaz mody,
Casio,
spotkaniez Małgorzatą Budzyńską – autorką książek z cyklu „Ala Makota” oraz zLidią Gierwiałło – autorką zbiorku wierszy dla dzieci „Spod miotełkiczyli sposób na kwaśną minkę”.
„Czytajmy dzieciom” – kontynuacja cyklu spotkań dla dzieci w naszej szkole – czyta absolwentka – Klaudia Halejcio
Rodzinne rozgrywki sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły:
tenis stołowy,
konkurencje zręcznościowe.
Wernisaż prac uczniów „Mój Ursynów”
Pokaz projektów uczniowskich „Wirtualna podróż po Europie”
Pokaz pierwszej pomocy – harcerze
Wiele niespodzianek dla absolwentów naszej szkoły
Możliwość zdobycia karty rowerowej
Straż Pożarna
Prezentacja prac plastycznych, artystycznych, zdjęć wykonanych przez uczniów


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 81
    ul.Puszczyka 6
    02-785 Warszawa
  • /fax 022-643-60-26

Galeria zdjęć